Förslaget

Här presenterar vi förslaget om den nya organiseringen på socialförvaltningen som har vuxit fram under våren. Förslaget har tagits fram utifrån materialet från den tredje workshopen, och har bearbetats i olika forum, exempelvis med kärngruppen och ledningsgrupper. Förslaget består av två delar som kompletterar varandra, dels i form av en beskrivning av två inriktningar och dels en grafisk modell som visar den nya strukturen.

Inriktningarna

De två inriktningarna beskriver hur vi vill att socialtjänsten ska utvecklas under de kommande åren för att möta helsingborgarnas behov och erbjuda lättillgängliga sociala tjänster.

Förslaget om första linjens socialtjänst beskriver hur vi vill möta invånarnas behov på ett bättre sätt än idag. Socialtjänstens medarbetare ska i större utsträckning arbeta som generalister för att bättre kunna erbjuda tidigt och flexibelt stöd. Här har vi som målsättning att den medarbetare som invånaren möter ska följa ärendets gång för att skapa trygghet och kontinuitet. Vi betonar också vikten av att vi nyttjar stöd och rådgivning som finns i staden, där socialtjänsten har en viktig roll i individens nätverk. Invånaren ska även enkelt kunna söka information och råd till självhjälp.

Vi ser också behov av att arbeta på nya sätt tillsammans i organisationen. När vi har fler generalister som följer invånaren genom sin förändringsprocess behöver vi ha flexibla team med olika kompetens som arbetar effektivt tillsammans. Flexibla team kan dra nytta av varandras kompetenser och har varandra nära till hands för problemlösning och effektiv hantering. Detta arbetssätt främjar lärande, kunskapsspridning och relationsbyggandet både i organisationen och med andra aktörer. För att arbetet ska fungera väl i flexibla team utifrån invånarens behov behöver organisationen i stort (exempelvis ledarskap, ekonomi, HR) utgå från och stötta teamens behov.

Grafisk modell

För att beskriva det framtida sociala arbetet har en grafisk modell vuxit fram. Syftet med modellen är att på ett enkelt sätt beskriva vad socialförvaltningen gör och hur sammanhanget kring invånaren ser ut, där socialtjänsten verkar i den framtida organiseringen. Det är vår vision för förvaltningen där invånaren är i centrum och socialtjänsten är en del av det sociala stödet kring invånaren. Vi vill i modellen vara tydliga med att vi är beroende av alla delar eller aktörer för att kunna göra ett bra förändringsarbete med invånaren.

Video om formeringen

Nedan hittar du en video där processledarna Amanda Ricketts och Hampus Edström presenterar vårens arbete med formeringen. De presenterar resultatet och hur arbetet ledde dit.

Klicka här för att se videon om formeringen.