Skolfam – skolsatsning i familjehemsvården

För familjehemsplacerade barn är goda resultat i skolan en särskilt viktig skyddsfaktor. Skolfam är en förebyggande satsning som vänder sig till alla barn i målgruppen – även till dem som fungerar bra i skolan.

Goda utbildningsresultat har stor betydelse för alla barns framtidsutsikter. Både svensk och internationell forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan vissa förhållanden i uppväxtmiljön och förmågan att skapa sig en positiv framtid.

Enligt Barnkonventionen, artikel 28, har alla barn rätt till utbildning. Målet med Skolfam (skolsatsning i familjehemsvården) är att se till att barn i familjehem får samma möjligheter till god utbildning som andra barn och att de går ut grundskolan med godkända betyg. På så sätt kan samhället kompensera för de risker som en familjehemsplacering kan innebära och öka barnens chanser att lyckas senare i livet.

Så går arbetet till

Skolfam omfattar de barn som (vid arbetets start) går i förskoleklass upp till och med årskurs sju och som är familjehemsplacerade av Helsingborgs stad. Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemmets socialsekreterare som i sin tur samverkar med skolan och familjehemmet.

Arbetet består av fyra delar, under minst 24 månader:

 1. Kartläggning 1
  Teamet gör först en kartläggning av barnets förutsättningar. Det gör de genom standardiserade psykologiska och pedagogiska tester.
 2. Analys, utbildningsplan och uppföljning
  Teamet analyserar barnets behov och styrkor och tar fram individuella mål. Skolfam-teamet, skolans pedagoger, rektor och familjehemmet kommer tillsammans överens om en utbildningsplan. Teamet föreslår stödjande insatser när de bedömer att det är nödvändigt och följer regelbundet upp utvecklingen. Vid behov får arbetslaget i skolan handledning av Skolfam-teamet i de arbetssätt som parterna gemensamt har bestämt sig för att använda.
 3. Kartläggning 2
  Efter två år gör teamet om kartläggningen om på nytt för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten har påverkats. De använder samma tester som i kartläggning 1.
 4. Fortsatt uppföljning
  Teamet följer barnet under hela grundskolan, så länge barnet är familjehemsplacerat.

Ansvaret är gemensamt

Genom att följa individer ökar kunskapen om målgruppens förutsättningar och det blir möjligt att sprida metoder och erfarenheter till många fler barn.

Utbildning är en faktor som är möjlig att påverka, men som kräver stöd och uppbackning. Alla
berörda parter måste ta sitt ansvar, inte bara skolan. Detta gemensamma ansvar innebär att
skolor och familjehem som ingår i satsningen kan räkna med stöd från både Skolfam-teamet och övriga medverkande parter. Det kan till exempel handla om råd och tips kring metoder eller hjälp i kontakter med socialtjänsten. Det kan också handla om andra funderingar som rör barnens utveckling.

Arbetet baseras på forskning

Skolfam bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade barn.

Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete och expert på Socialstyrelsen, har i flera registerstudier kommit fram till att barn som har varit familjehemsplacerade under uppväxten löper stora risker inom flera områden. Barnen riskerar till exempel i väsentligt högre utsträckning än andra att endast uppnå en låg utbildningsnivå samt att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, arbetslöshet och bidragsberoende i vuxen ålder.

Skolfam utformades och utvärderades tillsammans med Bo Vinnerljung under perioden 2005-2008.

Fakta om Skolfam

Skolfam är en skolsatsning i familjehemsvården, från förskoleklass till och med årskurs 9.

De familjehem och skolor som har familjehemsplacerade barn som (vid arbetets start) går i
förskoleklass upp till och med årskurs 7 och är från Helsingborgs stad omfattas av Skolfam.

Skolfam är ett forskarstött samverkansarbete mellan skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Arbetet startade som ett projekt hösten 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Idag är Skolfam en permanent del av familjehemsverksamheten i Helsingborg.

Skolfam i Helsingborg ingår i ett nationellt nätverk, tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och flera andra kommuner som också arbetar enligt Skolfam-modellen. Nätverket fortsätter att utveckla arbetsmodellen så att fler familjehemsplacerade barn får ökade förutsättningar för en lyckad skolgång.

Läs mer på skolfam.se.