Utvecklingsgrupp utredning och uppföljning vuxen (vilande)

Gruppen startade som en innovationsgrupp, som tog upp idéer på förbättringar i arbetsrutiner från medarbetare inom utredning och uppföljning i vuxenverksamheten.

Status

Gruppen i sig är inte aktiv, men flera av idéerna lever vidare enskilt eller i andra projekt.

Resultat

Här följer ett urval av åtgärder som gruppens idéer och synpunkter har lett till:

Klientens väg in

Utmaning: Klienten får möta många människor från mottagning till utredning, att man öppnar utredning redan i mottagningen gör också att vi får dubbelarbete inom förvaltningen.

Idé: Att stryka ett led i mottagningsprocessen så att klienten snabbare träffar sin utredningshandläggare.

Resultat: Digitala teamet har testat att följa ärenden hela vägen från förhandsbedömning till insats. Utvärdering pågår.

Information om insatser på hemmaplan

Utmaning: Vi har inte koll på vilka insatser som är möjliga på hemmaplan och/eller vilka kriterier som gäller.

Idé: Webbaserad, lättillgänglig, tydlig och uppdaterad information där det tydligt framgår vilka insatser som finns. Ska också vara tillgänglig för klienten.

Av innehållet ska också framgå eventuellt remissförfarande som baseras på färdiga frågor som du klickar i, vilket skulle underlätta både dokumentationen och ge tillräcklig information till den som ger insatsen.

Resultat: Digitala teamet har tagit fram en prototyp till en digital ingång.

Öppnare ledningsmöten

Utmaning: Brist på återkoppling och öppenhet från ledningen (verksamhets- och förvaltningsledning).

Idé: Öppna ledningsgruppsmöten, möjligt att följa via länk/live, jämför till exempel med kommunfullmäktige och Fontänhuset.

Resultat: Vi har testat med kort videorapportering med sammanfattning direkt efter ledningsgruppsmöten. Vi letar fortfarande efter en bra form för detta.

Läkarintyg till ansökan om insats från socialpsykiatrin

Utmaning: I samtliga ansökningar till socialpsykiatrin ska det finnas ett läkarutlåtande. Detta känner inte den sökande till, vilket ofta fördröjer utredningstiden med flera veckor. Personerna söker genom mottagningen.

Idé: Att mottagningen informerar klienten vid första mötet om behovet av läkarintyg, ser till att få ett sekretesspapper påskrivet (krävs av sjukvården) och att de faxar sekretesspappret samt begäran om läkarintyg till aktuell psykiater.

Resultat: Mottagningen har meddelat att de hädanefter kommer att hantera ansökningar efter innovationsgruppens förslag.

Förändra policy för ASI

Utmaning: Ger skattning enligt ASI tillräckligt mycket värde i förhållande till vad det ”kostar”? Istället för ett måste borde det vara ett av många verktyg när man känner att man behöver det.

Idé: Kan vi hantera ASI:n på något annat sätt?

Resultat: Oklart.

Information om personalsituation

Utmaning: Brist på framförhållning, öppenhet och tydlighet när det gäller förvaltningens rekrytering och personalpolitik. Det får konsekvenser i form av oro, väntan, missnöje.

Idé: Bättre information, möjligt att använda redan befintliga forum (teammöten, arbetsplatsträffar) och ha personalläget som en fast punkt.

Resultat: Oklart.

Urinprov i avvaktan på insats

Utmaning: När någon ska ta urinprov i avvaktan på placering är det för sällan med 1 gång i veckan – motivationen sjunker hos sen sökande.

Idé: Vore bra om det gick att ordna 2 gånger i veckan.

Resultat: Detta är möjligt att boka in extra prover för de klienter där det finns en planering.

Flexibel arbetsplats

Utmaning: Vi är för bundna till att dokumentera i huset.

Idé: Att i ökad utsträckning kunna dokumentera hemifrån, tillsammans med klient på annan plats eller i samband med samverkansmöten.

Resultat: Det finns numera beslut från ledningsgruppen och teknisk möjlighet. Fler har fått bärbar dator.

Förenkla dokumentation

Utmaning: Dokumentation tar för mycket tid och underlättar inte alltid vårt arbete med klienterna. Även IVO:s generaldirektör har uttalat sig om att de kanske också borde titta på för omfattande dokumentation, inte bara undersöka när den är bristfällig.

Idé: Se över vår dokumentation och handläggning generellt med syfte att öka kvalitet och frigöra tid för det direkta klientarbetet.

Resultat: Förenklad dokumentation har övergått till en egen arbetsgrupp.

Ansvarsfördelning för sysselsättning

Utmaning: Otydlig ansvarsfördelning för sysselsättning, vem gör vad när (arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen)?

Idé: Försöka tydliggöra det i en processkarta.

Resultat: Genomfört

Tillgänglighet till tjänstebilar

Utmaning: Omständligt med att boka bilar och hämta och lämna bilnycklar i receptionen.

Idé: ”Automatiskt” via app, typ bilpooler. I andra hand låsbart skåp i garaget eller åtminstone närmare bilarna.

Resultat: Ett nytt system finns, med nyckelskåp vid personalentrén. Ingen förbokning.

De olika idéer som har kommit upp i innovationsgruppen för utredning och uppföljning i vuxenverksamheten kan du se via Trello.

Avbryt

Lämna en kommentar