Socialnämnden

Socialnämnden är socialförvaltningens beslutande politiker. Här får du information om nämndens arbete.

Sök efter socialnämndens ärenden och dokument
Socialnämndens politiker 2023-2026

Delegeringsordningen

Delegering innebär att rätten att besluta flyttas över från nämnden till någon annan. Egentligen är det socialnämnden som ska fatta alla förvaltningens beslut men eftersom det är praktiskt omöjligt att alla beslut ska till socialnämnden kan nämnden utse en eller flera personer som träder in i nämndens ställe som beslutsfattare.

För att veta vem nämnden lämnat beslutsrätten till finns en förteckning över alla socialnämndens beslut, delegeringsordningen, där det står angivet vem som är behörig att fatta beslutet. Till exempel måste ett beslut om att inte inleda utredning fattas av en sektionschef medan ett beslut att inleda utredning kan fattas av en socialsekreterare.

Fattas ett beslut av någon som inte är behörig blir följden att beslutet är ogiltigt. Vissa beslut är enligt lag styrda till att fattas på en viss nivå, till exempel måste ett övervägande av ett placerat barn göras av sociala utskottet, och för vissa beslut är det upp till nämnden att välja vilken nivå de vill att beslutet ska ligga på.

Delegeringsordning socialnämnden (pdf, reviderad 27 november 2023)