Vård- och insatsprogram (vip)

De nationella vård- och insatsprogrammen är en satsning från Sveriges kommuner och regioner på att förbättra möjligheterna för kommunerna och regionerna att bedriva en god och säker vård och omsorg, baserad på kunskap. Här hittar du stadens lathund till programmen.

Vård- och insatsprogrammen (Vip) bygger på nationella riktlinjer och är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Här finns samlad kunskap om insatser som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vård- och insatsprogrammen är ett kunskapsunderlag för specialistpsykiatri, primärvård, LSS, socialtjänst och skola – och ska öka förutsättningarna för likvärdiga insatser och leda till helhetssyn och samverkan.

Syfte och mål med Vip

Det övergripande syftet med nationella vård- och insatsprogram är att vi ska ge stöd och vård mer jämlikt och med bättre resultat. På ett tillgängligt sätt är kunskap om insatser som bygger på evidens och beprövad erfarenhet samlade på ett ställe.

Målet är att användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och individ ska öka. Webbplatsen för Vip drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Så använder du de nationella vård- och insatsprogrammen

Beskrivning och lathund (pdf)

Instruktionsvideo på Vimeo