Vård- och insatsprogram (vip)

De nationella vård- och insatsprogrammen är en satsning från Sveriges kommuner och regioner på att förbättra möjligheterna för kommunerna och regionerna att bedriva en god och säker vård och omsorg, baserad på kunskap. Här hittar du stadens lathund till programmen.

Vård- och insatsprogrammen (vip) bygger på nationella riktlinjer och är utformade för att möta behovet av kunskap i eller inför mötet mellan personal och individ.

Här finns samlad kunskap om insatser som bygger på evidens och beprövad erfarenhet. Vård- och insatsprogrammen är ett kunskapsunderlag för specialistpsykiatri, primärvård, LSS, socialtjänst och skola – och ska öka förutsättningarna för likvärdiga insatser och leda till helhetssyn och samverkan.

Nytt 2022

Under 2022 har Vip uppdaterats med information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, i syfte att tydliggöra kopplingen mellan våld och olika diagnoser/tillstånd och ge stöd till yrkespersoner i mötet med den som behöver hjälp. Personcentrerat vårdförlopp schizofreni har också uppdaterats, liksom fortsatt vård och stöd och vårdförloppet för förstagångsinsjuknande.

Så använder du de nationella vård- och insatsprogrammen

Beskrivning och lathund (pdf)

Instruktionsvideo på Vimeo