Samordnad individuell plan (sip)

Samordnad individuell plan (sip) är till för alla personer som behöver samordnat stöd från socialtjänst och hälso- och sjukvård, oavsett om de är vuxna, unga, gamla, barn eller föräldrar.

När du har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en individuell plan.

Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att du ska få dina behov tillgodosedda, och om du samtycker till att den upprättas.

Du själv, dina närstående, din gode man eller din förvaltare kan efterfråga en sip och vänder sig då till hälso –och sjukvårdspersonal eller socialtjänstpersonal.

Syftet med mötet är att samverkan ska ske på dina villkor, identifiera dina behov och göra dig delaktig i planeringen. Vidare är syftet att samordna insatserna verksamheter emellan och försäkra sig om att du, dina närstående likväl som verksamheterna känner till vilka insatser som pågår eller planeras. Syftet är även att säkerställa att du och dina närstående får det stöd ni behöver, att främja god och nära vård samt en socialtjänst av god kvalitet.

Sip-mötet

Vid ett sip-möte är det du som klient som avgör vem som ska hålla i mötet, någon som du har förtroende för eller en person från den verksamhet som du bedöms ha mest kontakt med. Denna person kallas samordningsansvarig och har ett övergripande ansvar för sip när det gäller uppföljning, kallelse till nytt möte och är ytterst ansvarig för att sipen dokumenteras i Mina planer.

Dokumentation av SIP

Mina planer är ett IT-stöd för samverkan vid utskrivning och samordnad individuell planering (SIP) mellan slutenvård, öppenvård och kommun. Mina planer är framtaget i samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne.

Mina planer ska användas för kallelser till planerings –och uppföljningsmöten samt för dokumentation av sip. Samordningsansvarig ansvarar för att du som klient, eventuella närstående och andra parter som saknar tillgång till Mina planer kallas skriftligen.

Samordningsansvarig ansvarar även för att du får din kopia av planen. När planen är godkänd av alla parter kan du se din sip genom att logga in på 1177.

Dokumentationen i Mina planer ersätter inte varje huvudmans skyldighet att dokumentera i respektive journalsystem.

Brister i samverkan

Om du stöter på svårigheter i samverkan ska det i första hand lösas mellan tjänstepersoner och chefer på enhetsnivå. Om individens behov har blivit åsidosatta ska du rapportera in en brist i samverkan till den berörda verksamheten samt till psykiatrisamordnaren.

Kontakt

Anna Åkerman, psykiatrisamordnare
Telefon: 042-10 76 86
E-post: anna.akerman@helsingborg.se