Samordnad individuell plan (sip)

Samordnad individuell plan (sip) är till för alla personer som behöver samordnat stöd från flera förvaltningar/myndigheter, oavsett om de är vuxna, unga, gamla, barn eller föräldrar.

Det ska alltid finnas en sip när en person har insatser från både socialtjänsten och psykiatrivården.

Syftet är att samverkan ska ske på den enskildes villkor, där det blir tydligt uttalat och nedskrivet vem som ansvarar för olika insatser och när dessa ska följas upp.

Sip-mötet

Vid ett sip-möte är det klienten som avgör vem som ska hålla i mötet, någon som hen har förtroende för. Det behöver inte vara någon personal från vården eller från socialtjänsten. Verksamheterna pratar med varandra om vem som är ansvarig för vad och när, så att klienten inte bollas runt. Det ska skrivas ner en plan tillsammans med individen för att underlätta återhämtningen/tillfrisknandet.

Efter att ni har skrivit en sip bör ni även fylla i ”sip-kollen”, en enkät från Sveriges kommuner och regioners projekt Uppdrag psykisk hälsa.

Lokala överenskommelser

Det finns en ramöverenskommelse för samverkan mellan Region Skåne och alla kommuner i regionen samt lokala överenskommelser mellan Helsingborgs stad och Region Skåne, för vuxenverksamheten och för barn- och ungdomsverksamheten.

Kortfattat innebär överenskommelserna att den enskilde beslutar om vi ska göra en sip, att vi då ska upprätta en sip inom 15 dagar, hur brister i samverkan ska hanteras och hur samverkansarbetet ska följas upp.

Blanketter

Sip-blanketten finns i Procapita, i utredning eller verkställighet under dokument, och ska hämtas där. När du gör en sip i ett ärende ska blanketten öppnas och sparas. Om du ska fylla blanketten vid möte där det inte finns tillgång till Procapita ska den sparas i pappersakten. På blanketten i Procapita skriver du då ”sip finns i pappersakt”.

Brister i samverkan

Om du stöter på svårigheter i samverkan ska det i första hand lösas mellan tjänstepersoner och chefer på enhetsnivå. Om individens behov har blivit åsidosatta ska du rapportera in en brist i samverkan till psykiatrisamordnaren.

Lär mer om sip

Kontakt

Anna Åkerman, psykiatrisamordnare
Telefon: 042-10 76 86
E-post: anna.akerman@helsingborg.se