Digitala teamet

Det digitala teamet ska testa hur vi kan bedriva delar av det sociala arbetet med digitala kanaler och hjälpmedel.

Varför?

Vi testar att komplettera det traditionella sociala arbetet med ett digitalt team som tillsammans med verksamhetens brukare får i uppdrag att skapa metoder, modeller och verktyg för att kunna bedriva socialt arbete digitalt. Målet är att det ska öka värdet för brukarna.

Med digitaliseringens hjälp kan möten mellan invånare och tjänstepersoner i högre grad styras av invånaren både vad gäller tid och rum. Det skulle öppna för möjligheten att boka tider när det bäst passar invånaren och att själv bestämma om mötet ska ske digitalt eller fysiskt. Även handläggningen av ärenden kan till viss del skötas av invånaren själv som i de flesta fall äger större delen av den information en handläggare eller i vissa fall en dator behöver för att kunna fatta beslut i ärendet.

Digitalisering kan också öka demokratin i ett samhälle genom att all den information som samlas in om en person görs tillgänglig digitalt. Invånaren kan hela tiden hålla sig uppdaterad om det underlag myndigheten fattar sina beslut av, för att vid behov komplettera eller ändra.

Hur?

Ett digitalt team bygger på en helhetssyn av socialt arbete. Teamets socialsekreterare handlägger hela processen från anmälan/ansökan till beslut om insatser och insatser. Socialsekreterarna behöver kunna möta både barn/ungdomars och vuxnas behov. Specialistfunktionerna kan knytas till teamet genom samverkan och samskapande.

Även om vi i Helsingborg kommit långt vad gäller digitaliseringen av det sociala arbetet vill vi fortsätta utvecklingsarbetet. Tanken med ett digitalt team är att det ska kunna få fria händer att testa, tillsammans med brukare, att utveckla olika former av digitalt socialt arbete.

Vilka?

Teamet rekryteras utifrån ett brinnande intresse inte bara för socialt arbete utan också för digitalisering och nyskapande.

Teammedlemmarna behöver vara öppna och flexibla i sitt sätt att förhålla sig till socialt arbete. Att digitalisera en tidigare analog process handlar om att skapa helt nya, och i vissa fall radikalt annorlunda, arbetsmetoder och processer. Därför kommer en tjänstedesigner att stötta teamet i att våga tänka nytt. Teamet kommer även få utbildning i tjänstedesign.

Teamet kommer att placeras utanför socialförvaltningen på Bredgatan och handlägger ärenden från hela staden. Inriktningen att arbeta digitalt kommer också att sätta sin prägel på sättet att arbetsleda och metoder för samverkan och kommunikation.

Kontakt

Lisbeth Davidsson, enhetschef
telefon: 042-10 65 34
e-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se