Digitala teamet (avslutat)

Under 2019-2021 har vi haft ett digitalt team. De har undersökt hur digitaliseringen skapar värde för brukaren och hur digitalisering kan underlätta så att socialsekreterare får mindre administrationstid och mer tid till sina klienter.

Varför?

Vi testar att komplettera det traditionella sociala arbetet med ett digitalt team som tillsammans med invånare får i uppdrag att skapa metoder, modeller och verktyg för att kunna bedriva socialt arbete digitalt. Målet är att det ska öka värdet för brukarna.

Med digitaliseringens hjälp kan möten mellan invånare och tjänstepersoner i högre grad styras av invånaren både vad gäller tid och rum. Det skulle öppna för möjligheten att boka tider när det bäst passar invånaren och att själv bestämma om mötet ska vara digitalt eller fysiskt. Även handläggningen av ärenden kan till viss del skötas av invånaren själv som i de flesta fall äger större delen av den information en handläggare eller i vissa fall en dator behöver för att kunna fatta beslut i ärendet.

Digitalisering kan också öka demokratin i ett samhälle genom att all den information som samlas in om en person görs tillgänglig digitalt. Invånaren kan hela tiden hålla sig uppdaterad om det underlag myndigheten fattar sina beslut av, för att vid behov komplettera eller ändra.

Hur?

Digitala teamet bygger på en helhetssyn av socialt arbete. Teamets socialsekreterare handlägger hela processen från anmälan/ansökan till beslut om insatser och insatser. Socialsekreterarna behöver kunna möta både barn/ungdomars och vuxnas behov. Specialistfunktionerna kan knytas till teamet genom samverkan och samskapande.

Tanken med ett digitalt team är att det också ska kunna få fria händer att testa, tillsammans med invånare, att utveckla olika former av digitalt socialt arbete.

Vilka?

Teammedlemmarna behöver vara öppna och flexibla i sitt sätt att förhålla sig till socialt arbete. Att digitalisera en tidigare analog process handlar om att skapa helt nya, och i vissa fall radikalt annorlunda, arbetsmetoder och processer. Därför kommer en tjänstedesigner att stötta teamet i att våga tänka nytt. Teamet kommer även få utbildning i tjänstedesign.

Teamet kommer att placeras utanför socialförvaltningens lokaler på Bredgatan och handlägger ärenden från hela staden. Inriktningen att arbeta digitalt kommer också att sätta sin prägel på sättet att arbetsleda, metoder för samverkan och kommunikation.

Kontakt

Lisbeth Davidsson, enhetschef
telefon: 042-10 65 34
e-post: lisbeth.davidsson@helsingborg.se