Case management

En case manager hjälper brukare med omfattande stödbehov att bilda en resursgrupp av de personer, både professionella och anhöriga, som brukaren anser kunna vara till stöd för att nå sina mål.

Varför?

Case management (CM) är ett arbetssätt som ska hjälpa de brukare som har omfattande behov, psykiska funktionsnedsättningar, ofta i samsjuklighet med missbruk eller psykosomatisk sjukdom. CM är en brukarstyrd samverkansmodell där arbetet utgår från brukarens mål.

Inom vuxenverksamheten i Helsingborg pågår ett utvecklingsarbete av CM med bland annat utbildning av fler case managers (vård- och stödsamordnare).  Parallellt med detta finns en utvecklingsgrupp som följer hur metoden förs in och används över tid i den dagliga verksamheten.

Resursgrupp kring brukaren

Det finns olika modeller för case management och den som vi i Helsingborg har valt att arbeta med kallas för integrerad psykiatri men ibland också för R-ACT. Det innebär att case managern hjälper brukaren att bilda en resursgrupp av de personer, både professionella och anhöriga, som brukaren anser kunna vara till stöd för att nå sina mål. Resursgruppen är navet i arbetet och personerna träffas regelbundet för att följa upp resultatet. Resursgruppen kan skifta deltagare från olika insatser över tid, beroende på vilka behov brukaren har.

I Helsingborg finns case managers inom Region Skånes psykiatrimottagning och beroendemottagning; Helsingborg stads socialförvaltning, vård- och omsorgsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltning; samt på Södermottagningen. CM-arbetet har också en styrgrupp som består av enhetschefer för de olika enheterna där CM finns.

Mer om CM

Se vår film om Case management i Helsingborg:

Arbetsmodell och arbetsblad – Manual 2019 (pdf)

Lättläst broschyr (pdf)

Fördjupat informationsblad (pdf)

Socialstyrelsens nationella riktlinjer där CM ingår

Mer information från Region Skåne

CM – kriterier och arbetssätt (pdf)

Informationsblad till resurspersoner (pdf)

Informationsblad Intensiv CM enligt ACT-modellen (pdf)

Informationsblad CM enligt resursmodellen (pdf)

Forskningsrapport (på engelska) PsyCh Journal 1/2012 (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *