Brister i samverkan

Arbetsgruppen för brister i samverkan ska analysera de rapporter som kommer in om att samverkan kring enskilda brukare inte har fungerat.

Varför jobba med brister i samverkan?

Brister i samverkan söker efter strukturella förbättringar i samverkan mellan framförallt kommunernas socialtjänst och psykiatri- och missbruksvård, för att den enskilde inte ska hamna mellan stolarna.

Vad är en brist?

En brist kan vara att en samordnad individuell plan (Sip) inte blir av eller att de olika organisationerna inte respekterar varandras arbetssätt och uppdrag. Vidare kan det handla om brister i bemötande, helhetssyn, klientfokus, kommunikation och/eller information. Det kan också handla om bristande kompetens eller att rutiner saknas eller inte fungerar som de ska.

Hur?

Brister i samverkan ska i första hand hanteras och lösas av närmaste tjänstepersoner och deras chefer, med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Företrädarna har ett gemensamt ansvar att skyndsamt komma fram till en lösning med den enskildes behov i fokus och återkoppla till alla berörda parter.

I Helsingborg stad är chefen för den verksamhet som berörs av en brist i samverkan ansvarig för att hålla en intern dialog. Dialogen ska fokusera på lärande och åtgärder av eventuella systemfel.

Rapporten Brister i samverkan

Psykiatrisamordnaren har i uppdrag av det lokala samrådet för psykiatrifrågor i nordvästra Skåne att årligen sammanställa de brister i samverkan som rapporteras in.

Resultatet skickas som en rapport till berörda chefer i lokalt samråd. Rapporten ska visa på de systembrister som uppkommer i samverkan och leda till att vi säkrar kvaliteten i de gemensamma insatserna när det gäller psykisk sjukdom, funktionsnedsättningar och missbruk. Innan genomgången har vi avidentifierat och anonymiserat alla inkomna brister i samverkan.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av brukarrepresentanter, personligt ombud från PO Skåne, inflytandesamordnare från regionen, psykiatrisamordnare, kommunikatör för brukardelaktighet, enhetschef från barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg samt representanter från socialtjänsten i Helsingborgs stad, Landskrona stad, Ängelholms kommun, Båstad kommun och Höganäs kommun.

Kontakt

Anna Åkerman, psykiatrisamordnare
Telefon: 042-10 76 86
E-post: anna.akerman@helsingborg.se

Rutin

Rapporter

Samverkansgrupp – anteckningar