Brister i samverkan

Arbetsgruppen för brister i samverkan ska analysera de rapporter som kommer in om att samverkan kring enskilda individer inte har fungerat.

Varför jobba med brister i samverkan?

Syftet med att vi skriver brister i samverkan och med de åtgärder vi gör i anslutning till bristen som vi uppmärksammat är att vi ska lära oss genom samverkan så att alla parter tillsammans kan skapa goda förutsättningar för att möta individens behov av insatser.

Brister i samverkan söker efter strukturella förbättringar i samverkan mellan framförallt kommunernas socialtjänst och psykiatri- och missbruksvård, för att den enskilde inte ska hamna mellan stolarna.

Vad är en brist?

En brist i samverkan kan handla om att vi inte gör en samordnad individuell plan (Sip); att Mina planer inte används på rätt sätt; brister i bemötande eller engagemang; bristande helhetssyn eller individfokus; brister i kommunikation och information; brister i kompetens eller förståelse för varandras uppdrag eller att rutiner saknas eller inte följs.

Hur?

Brister i samverkan ska i första hand hanteras och lösas av närmaste tjänstepersoner och deras chefer, med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Företrädarna har ett gemensamt ansvar att skyndsamt komma fram till en lösning med den enskildes behov i fokus och återkoppla till alla berörda parter.

Det är viktigt att parterna för en dialog med fokus på lärande, åtgärder av eventuella systemfel och genomgång av rutiner och instruktioner. Att uppmärksamma och anmäla en brist som uppstått i samverkan ersätter inte andra rapporteringssystem som exempelvis system för avvikelsehantering.

Det är respektive chef för de verksamheter som berörs av en brist i samverkan som är ansvarig för att hålla en intern dialog.

Rapporten Brister i samverkan

Psykiatrisamordnaren i Helsingborgs stad har i uppdrag av det lokala samrådet för psykiatrifrågor i nordvästra Skåne att årligen sammanställa de brister i samverkan som rapporteras in, tillsammans med en arbetsgrupp. Innan genomgången har vi avidentifierat och anonymiserat alla inkomna brister i samverkan. Resultatet skickas som en rapport till berörda chefer i lokalt samråd.

Rapporten ska visa på de systembrister som uppkommer i samverkan och leda till att vi säkrar
kvaliteten i de gemensamma insatserna när det gäller psykisk sjukdom, funktionsnedsättningar och skadligt bruk och beroende. Utöver den kontakt parterna har när de uppmärksammar en brist i samverkan går Lokalt samråd psykiatri nordväst igenom dem för att ta del av bristen och parternas åtgärder.

Brister i samverkan finns också inskrivet i den lokala överenskommelsen om samverkan mellan kommuner och region i Delregion Nordväst.

Vilka deltar?

Arbetsgruppen består av brukarrepresentanter, personligt ombud från PO Skåne, inflytandesamordnare från regionen, psykiatrisamordnare, kommunikatör för brukardelaktighet, enhetschef från barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg samt representanter från socialtjänsten i Helsingborgs stad, Landskrona stad, Ängelholms kommun, Båstad kommun och Höganäs kommun.

Kontakt

Anna Åkerman, psykiatrisamordnare
Telefon: 042-10 76 86
E-post: anna.akerman@helsingborg.se

Rutin

Rapporter

Samverkansgrupp – anteckningar