Familjen läser

Familjen läser är ett arvsfondsprojekt som ska ge barn till föräldrar som inte kan läsa eller skriva bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Varför?

Trots att skolan ska kompensera för olika familjeförhållanden är barnens framtidsutsikter starkt beroende av deras uppväxtmiljö. Den faktor som till största delen förklarar barnens betygsresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Så många som hälften av de barn vars föräldrar har grundskola eller lägre utbildningsnivå saknar behörighet till gymnasiet. Forskning visar också att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap.

Vilka deltar?

Detta projekt vänder sig till den grupp förskolebarn som kanske har allra sämst
förutsättningar att lyckas i skolan; barn med föräldrar som inte kan läsa och skriva.

Hur?

Genom att hjälpa barnen att lära sig alla bokstavsljud och knäcka läskoden redan innan skolstart, kommer vi att stärka deras tillit till sin kompetens.

Metoden Läsklar som är till för barn i riskzon och/eller med utvecklade svårigheter i läsning är utarbetad, prövad och beforskad (med mycket goda resultat) för barn, inte vuxna. Vi ska nu prova om metoden kan användas för både föräldrar och barn och att de skulle kunna ge varandra draghjälp.

Förhoppningen är att barnen på sikt ska få bättre föräldrastöd under sin kommande skoltid. Föräldrarna ska utifrån sina förutsättningar kunna hjälpa sina barn att lyckas i skolan och ha en fungerande kontakt med skolan. Deras kompetens som skolförälder stärks. Det skulle naturligtvis också få stor betydelse för familjens vardagsliv överlag om föräldrarna lär sig läsa och skriva.

Vi kommer att följa upp elevernas tidiga skolgång och samtidigt ge fortsatt stöd till föräldrarnas läs- och skrivutveckling under hela projekttiden.

Familjen läser är ett treårigt arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, barnens förskolor och civilsamhället – där de största aktörerna är Inva-Sam och bildningsförbund.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
Telefon: 070-253 32 82
E-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Viveka Strömqvist, pedagogisk ledare, projekt Familjen läser
Telefon: 073-275 21 74
E-post: viveka.stromqvist@helsingborg.se