Familjen läser

Familjen läser är ett projekt som ska hjälpa barn till föräldrar som inte kan läsa och skriva att få en bra start i skolan.

Varför?

Trots att skolan ska kompensera för olika familjeförhållanden är barnens framtidsutsikter starkt
beroende av deras uppväxtmiljö. Den faktor som till största delen förklarar barnens betygsresultat är föräldrarnas utbildningsnivå. Enligt siffror från Statistiska centralbyrån får endast 51 procent av de barn vars föräldrar saknar gymnasieutbildning behörighet till gymnasiet, jämfört med 83 procent för barn till föräldrar med gymnasieutbildning och 93 procent för barn till föräldrar med högre utbildning.

Forskning visar också att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap.

Vilka deltar?

Detta projekt vänder sig till den grupp barn som kanske har allra sämst
förutsättningar att lyckas i skolan; barn med föräldrar som inte kan läsa och skriva.

Målgruppen är barn i åldern 5-7 år med minst en illitterat förälder. Barnen ska inte ha börjat skolan utan tanken är att de ska ha knäckt läskoden innan skolan börjar och därmed ha en god tilltro till sin egen förmåga.

Hur?

Metoden Läsklar är till för barn i riskzon och/eller med utvecklade svårigheter i läsning. Läsklar är utarbetad, prövad och beforskad (med mycket goda resultat) för barn, inte vuxna. Vi ska nu prova om metoden kan användas för både föräldrar och barn och att de skulle kunna ge varandra draghjälp.

Förhoppningen är att barnen på sikt ska få bättre föräldrastöd under sin kommande skoltid. Föräldrarna ska utifrån sina förutsättningar kunna hjälpa sina barn att lyckas i skolan och ha en fungerande kontakt med skolan. Det skulle naturligtvis också få stor betydelse för familjens vardagsliv överlag om föräldrarna lär sig läsa och skriva.

Familjen läser är ett treårigt arvsfondsprojekt och ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, barnens förskolor och civilsamhället – där de största aktörerna är Inva-Sam och bildningsförbund.

Kontakt

Anne Eskilsson, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 0702 – 53 32 82
e-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Läs mer

Projektplan Familjen läser (pdf)