FIT – systematisk brukarmedverkan i tidiga insatser

Feedback Informed Treatment (FIT) är en metod för att genom systematisk brukarmedverkan följa upp att det vi gör är till hjälp för de vi är till för. Metoden leder till ökat engagemang hos brukaren och en ständig utveckling hos den professionella.

I praktiken innebär FIT att besökarna tillfrågas om sin situation före samtalet och om hur de upplevt mötet efter samtalet. Svaren ligger till grund för fortsatta samtal och samlas även i en databas så att man kan följa sin utveckling och utgå ifrån det i samtalet/behandlingen, oavsett vilken behandlings- eller samtalsmetod som används.

För närvarande används metoden av Dynamis (familjebehandling), Maria Skåne Nordväst (alkohol- och drogrådgivning för unga), Familjepunkten (familjerätten) samt socialrådgivarna på familjecentralerna. Personalen på Dynamis hjälper även till när nya verksamheter vill använda metoden.

Hur går det till?

I början av ett samtal ställs fyra enkla frågor om hur klienten upplever sin nuvarande situation – ORS (Outcome Rating Scale).

 • Brukaren uppmanas att tänka tillbaka på den senaste veckan/den period som har förflutit sedan det senaste mötet och skatta sig själv på en skala utifrån de fyra områdena:
  • Det personliga välbefinnandet
  • Nära relationer
  • Socialt
  • Allmänt
 • Vi har ett samtal om resultatet för att fortsätta prata om/göra rätt saker.

I slutet av samtalet görs en systematisk uppföljning av själva samtalet i form av ytterligare fyra enkla frågor – SRS (Session Rating Scale)

 • Brukaren uppmuntras till ärlig feedback om själva samtalet och skattar det på en skala kring:
  • Relationen
  • Mål och ämnen
  • Sätt att arbeta eller metod
  • Allmänt
 • Vi har ett samtal om resultatet för att kunna justera metod och arbetssätt.

Varför har vi valt att arbeta med FIT?

Verksamheterna har valt att arbeta med det här då vi vill bli bättre på att leverera rätt hjälp i rätt tid tillsammans med de vi finns till för.

 • Vi vill få högsta möjliga engagemang  från brukaren
 • Vi vill skapa en stark arbetsallians med brukaren
 • Vi vill bli bättre på att leverera rätt hjälp i rätt tid tillsammans med de vi finns till för
 • De tidigare brukarenkäterna gav inte tillräcklig information
 • Vi vill minska uteblivna besök och avhopp
 • Vi vill säkerställa att vi gör vi rätt saker
 • Vi vill vara säkra på att vi är rätt verksamhet utifrån brukarens behov.

Vilka fördelar ser vi med FIT?

 • Den utgår från familjens upplevda behov
 • Den bygger på familjens upplevelse av samtalet
 • Den utgår från att utveckla det som fungerar
 • Den är enkel att använda
 • Den innehåller få frågor
 • Den ger ett systematiskt brukarinflytande
 • Den bygger på evidens och vetenskap och är därmed en metod för Evidensbaserad praktik (EBP).

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer.

Dynamis

E-post: dynamis.sof@helsingborg.se

Telefon: 042-10 64 18 eller 10 64 49