Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 11 maj

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 11 maj 14:00-15:00
Plats: Bryggan

På agendan:

  1. David Bergström: Skåneveckan för psykisk hälsa 5-11 oktober – uppföljning av förslag på aktiviteter
  2. Johanna Callegari: har tittat på hur kommuner mäter brukarmedverkan – går det att sätta mål och jämföra nyckeltal?
  3. (Eventuellt) Hur jobbar arbetsmarknadsförvaltningen med e-tjänster?

Minnesanteckningar Inflytanderåd (tidigare brukarråd)

På sitt tredje möte beslutade Helsingborgs stads och Region Skånes brukarråd att från och med nu kalla sig Inflytanderåd.

Gruppen ska bland annat bereda frågor till Lokalt samråd, ett samverkansråd mellan Helsingborgs stad, Region Skåne, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Nästa lokala samråd 8 maj är inställt, men ett nytt datum kommer inom kort. Då ska organisationskonsulten Johanna Eriksson komma och prata om samverkan. Som brukarrepresentanter till Lokalt samråd valdes Thomas Naujocks (RSMH) och Lars Bogren (Schizofreniföreningen).

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

I måndags hade vi bjudit in Gösta Strand från arbetsmarknadsförvaltningen (AMF). AMF har ansvar för bland annat försörjningsstöd och sysselsättning. Vi pratade om samverkan och brukarinflytande och kom bland annat fram till att Gösta borde fortsätta att sitta med i gruppen.

Dessutom tog vi upp klarspråk, Skåneveckan för psykisk hälsa och arvodering till brukarrepresentanter.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 27 april 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

  1. En representant från arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) kommer och pratar om hur de jobbar med en e-tjänst för försörjningsstöd och för att se hur vi jobbar med brukarmedverkan.
  2. Johanna Callegari rapporterar från ett möte med brukarföreningarnas ansvariga om en policy för arvode för brukarmedverkan.
  3. David Bergström har varit på uppstartsmöte för Skåneveckan för psykisk hälsa, som kommer att gå av stapeln 5-11 oktober. Finns det intresse av att göra något gemensamt denna vecka, eller förslag på vad Helsingborgs stad borde göra?

Minnesanteckningar från arbetsgrupp för ökad tillgänglighet

På mötet tog vi upp hur vi kan få en djupare förståelse för hur brukare upplever väntetiden innan de får träffa en ansvarig handläggare. Handläggare ska börja med att ställa frågor till brukaren om detta. Sedan sammanställer vi svar och analyserar resultatet på ett möte på Bryggan den 26 maj 13:00-15:00.

Vi pratade också om möjligheten att kunna följa sitt ärende via en e-tjänst på webben. Informationen på webben behöver också utvecklas, med till exempel film.

Den som kommer till mottagningen brukar få med sig en liten lista med saker de kan göra själva eller med stöd av en brukarorganisation under väntetiden.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 13 april

Den här gången gick vi igenom nya funktioner på den här sidan. Under fliken Utveckling och Delaktighet brukare finns det korta beskrivningar och samlade protokoll från våra olika grupper och kalender med våra möten.

Frågan om e-tjänster på webben kom också igen. Det efterfrågades bland annat möjlighet att logga in för att få en överblick över sitt ärende och bokade möten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Inventering av psykisk funktionsnedsättning

Socialförvaltningen har gjort en omfattande inventering av behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Du kan läsa rapporten här (pdf).

Totalt kom det in 1193 enkätsvar om unika personer i målgruppen.

Behov av hjälp i vardagen

Bland de behov som angavs fanns bland annat: meningsfull sysselsättning, hjälp med formella kontakter, hjälp att ta och ge information, hjälp att lösa vardagsproblem, hjälp att hantera ekonomi, hjälp att handla, laga mat, städa, tvätta och sköta mediciner.

Prioriterade områden

I en uppföljande workshop identifierades tre prioriterade områden att jobba vidare med och förslag på åtgärder.

Samverkan

Inventeringen visade att lite mer än hälften av brukarna haft kontakt med både socialtjänst och psykiatri senaste 12 månaderna och att mer än var tionde respondent inte visste om det fanns någon samverkan. Samordnad individuell plan SIP hade upprättats/höll på att upprättas i samarbete mellan kommun och landsting för en femtedel av brukarna.

Det måste finnas någon som ansvarar för att ta reda på vad personen vill och som har det övergripande ansvaret, en Case Manager, IPS-coach eller kontaktperson. Vi måste få fler att arbeta och förstå vikten av en SIP, som är lagstadgad och som utgår från klientens behov där alla bidrar med det de kan från sin verksamhet. På så sätt utgår vi från individens vilja och samlas runt dennes mål. Vi behöver mer kunskap om upplevd egenmakt och delat beslutsfattande. Vi behöver skapa respekt för varandras yrkesroller och sträva mot en gemensam värdegrund, förhållningssätt, kunskap, respekt och bemötande mot individen. Vi måste bli bättre på tydlig kommunikation i samverkan med professionen och med individen i fokus.

Barnperspektiv

Kartläggningen visade att drygt var sjunde brukare hade egna hemmaboende barn. Det fanns minst 318 barn som bodde med en vuxen som tillhörde målgruppen. I dagsläget är det svårt att ta fram information om hur brukaren och dess barn påverkas i sin vardag.

Först och främst behövs en kartläggning av identifierade familjer i inventeringen och att ett barnperspektiv är självklar i all samverkan och samarbete. Det man lyfte fram var bland annat det måste till mer kunskap om olika metoder för att både stödja barnet i olika stödverksamheter och brukaren genom till exempel föräldrautbildning. Men också samverkan med skolan, BVC och barn & ungdomsverksamheten inom socialtjänsten. Vi behöver mer kunskap om dessa familjers behov och vad respektive organisation står för. Vi vet att barnen finns men ser inte alltid dem.

Meningsfull sysselsättning

Enligt inventeringen hade drygt två tredjedelar av brukarna inte haft någon form av sysselsättning eller arbete senaste 12 månaderna. Bara var tionde brukare hade bedömts stå till arbetsmarknadens förfogande. Man saknade kunskap i hälften av svaren om brukaren deltog i en organiserad aktiv fritid. Drygt hälften av brukarna hade sin huvudsakliga försörjning från arbetsmarknadsförvaltningen i form av försörjningsstöd och var tredje från försäkringskassan i form av sjuk- eller aktivitetsersättning.

Sysselsättning måste utgå från individens egna önskemål och anpassade efter dennes behov. Framför allt har socialtjänsten ett ansvar för att möjliggöra sysselsättning. Förslag på vad behövs är att utöka IPS-verksamheten (arbetslivsinriktad rehabilitering genom individuell placering och stöd), skapa sociala företag, öka samverkan med föreningslivet och använda befintliga strukturer i samhället som arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Möjliga hinder fördetta kan vara att detta prioriteras lågt, till exempel i förhållande till bostad och försörjning inom socialtjänsten.

Om inventeringen

Medverkande i inventeringen var från Helsingborg stad: socialförvaltningen,
vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden); från Region Skåne Helsingborg: vuxenpsykiatrin, Södermottagningen, rättspsykiatrin och vuxenhabiliteringen; samt kriminalvården.

Inventeringen genomfördes från april till september 2014.

Föreställning: Sinnesro på sentimentalsjukhuset

Nu kommer föreställningen Sinnesro på sentimentalsjukhuset till Skåne. Ta chansen att se Olle Carlsson och Toni Holgersson framföra en musikföreställning tillsammans. Båda har egen erfarenhet av missbruk och hemlöshet och att ”komma tillbaka”. Dessutom medverkar attitydambassadören Allan Hedman.

Författaren och prästen Olle Carlsson är aktuell med boken Just idag – 365 tankar för sinnesro. Toni Holgersson är flerfaldigt grammisnominerade artist och utkom med det kritikerrosade albumet Sentimentalsjukhuset 2012. Tillsammans bjuder de på livsbekräftande och livsbekraftande ord och visor.

Var: Helsingborgs stadsbibliotek, Café Birger
När: fredagen den 24 april, klockan 17:00

Fri entré.

Arrangeras av stadsbiblioteket och S:t Lukas.

sinnesro_pa_sentimentalsjukhuset

Minnesanteckningar från brukarråd 7 april