Brister i samverkan 2020

Rapporten Brister i samverkan bygger på 30 fall som kom in 2019. Orsaker som gruppen observerat återkomma är: Kommunikation, SIP, rutiner, helhetssyn, individfokus, kompetens, förståelse, bemötande och resurser.

Bristen som återkom i de flesta fall var kommunikation. Dessa tog sig uttryck på flera sätt och i de flesta fall handlade om att olika aktörer inte svarade den kontaktsökande. I andra fall handlade det om att man antingen såg på problemet på två olika sätt och inte kunde mötas och komma fram till en lösning tillsammans.

Kommunikationsbrist var ofta med i fallen där SIP ar fick ställas in. Som aktör i SIP så får du inte avboka utan måste skicka en kollega om du själv inte kan. Men här framgick det ofta att olika vårdgivare/aktörer bara avbokade eller inte svarade överhuvudtaget.

Bristande rutiner syftade till att en rutin som borde följts inte gjort det eller att den varit bristande. Exempel: Vårdaktör meddelar inte en annan vårdaktör att klient blivit utskriven eller att man missat vissa moment i en rutin.

Bristande helhetssyn och individfokus handlar om att man inte tänker längre än i nuvarande situation och sitt eget kärnuppdrag. Exempel kan vara att klienten som är nykter har på grund utav oro kring sin bostad tendens till att ta till alkohol eller droger för att klara av stressen. Detta i sin tur gör att klienten faller i sin utveckling.

Brist i kompetens och förståelse handlar ofta om bristen på kunskap kring sitt eget arbete eller andra aktörers arbete. Ett vanligt förekommande sådant är att skicka önskemål om vad andra ska göra istället för att göra det tillsammans eller ta reda på vilken hjälp den andra aktören kan hjälpa till med.

Brister i bemötande handlar om att klienten blivit otrevligt bemött.

Bristen i resurser handlade i år om endast två fall då gruppen hårdrog resursbrist där det verkligen finns brist på ekonomi och personal.

Min mening som brukarrepresentant i gruppen

På grund utav rådande situation med covid-19 så har det inte funnits några möten som lokala samråd där denna rapport tas upp och diskuteras. När man sitter med i denna grupp så vill jag gärna förstå hur problemen uppstått. Vad man gör åt problemen som uppstått och vilka åtgärder som skapas för att problemen inte ska fortsätta uppstå. Förra året gav rapporten respons genom att man tittade på utbildningar i SIP-modellen.

Man bjöd även in chefer från de berörda instanserna som kom upp i fallen för att få en inblick i hur de jobbar och det förde med sig diskussioner om hur man kunde börja med förbättringar redan då. I år har jag inte sett något av detta eftersom covid-19 förhindrar folk att träffas i större grupper. Jag tror att rutinen att ha detta varje år leder till små förändringar med förbättringar eftersom. Man kanske inte kan lösa allt på en gång men har man detta som ett återkommande moment varje år så finns det nog nära i tankarna och med tiden kommer nya lösningar dyka upp.

Jag önskar även att rapporteringar om brister i samverkan som kommer in är mer informativa och att de skriver ner de åtgärder de tar till och hur det i sin tur blev med det. I något av fallen så fanns det svårigheter att se vem som gjort rätt och vem som gjort fel på grund utav att det inte fanns information nog om händelsen. Brister i samverkan gruppen finns till för att analysera vilka problem som återkommer och försöka kommunicera och skapa vägar för att detta ska ske i samma utsträckning. Då är det även viktigt att den som rapporterar gör det noggrant.

Gruppen har bestått utav brukarrepresentanter, personligt ombud från PO Skåne, inflytandesamordnare från regionen och kommunikatör samt psykiatrisamordnare på socialförvaltningen i Helsingborg. Nya deltagare i arbetsgruppen är representanter från Landskrona stad och Ängelholms kommun. Gruppen har lyft barnperspektivet genom att bjuda in enhetschef från barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg och sakkunnig på socialförvaltningen i Helsingborg, Barn, unga och familj och sektionschef från Individ och familj i Landskrona.

Brist i samverkan rapporten (PDF)

Gemensam utvecklingsgrupp 8 juni om samsjuklighet och medicinering

Den 8 juni är tema samsjuklighet och medicinering på Gemensam utvecklingsgrupp. Precis som de senaste mötena blir det en direktsändning via webben, där du kan ställa frågor via sms och sociala medier.

Gäster i ”studion” är Anna Bjuggelius, enhetschef på regionens beroende- och Laro-mottagning i Helsingborg och Cecilia Hagnerud, överläkare.

Tid: måndagen den 8 juni, klockan 13:30
Plats: Youtube (länk kommer här i god tid innan mötet)

Länken till sändningen kommer också att läggas upp i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg. Där kommer du också att kunna ställa frågor inför och under sändningens gång.

Övriga frågor

 • Frivilliga initiativ i coronakrisen – samverkan mellan staden och frivilligorganisationerna
 • Fler frågor kan komma…

Kommande möten

Efter det här mötet tar vi ett sommaruppehåll, men är tillbaka igen i höst, preliminärt den 21 september. Vi hoppas förstås att vi kan ses på ett fysiskt möte då, annars sänder vi vidare via webben. Vi återkommer med teman och datum för hösten. Skicka gärna dina förslag till david.bergstrom@helsingborg.se. Ha en fin sommar!

Frivilliga initiativ – så kan vi samverka under coronakrisen

I det läge vi befinner oss med smittspridning av coronavirus och ett samhälle som till stora delar stänger ner, behöver vi mer än någonsin samverka mellan staden och frivilligorganisationerna, för att våra mest utsatta grupper inte ska drabbas extra hårt. Har du en idé som vi kan genomföra tillsammans?

Vi på socialförvaltningen i Helsingborg märker att behoven förändras hos våra målgrupper i samband med smittspridningen av corona, men här behöver vi hjälp av lokala föreningar och frivilligorganisationer att snappa upp behov, förstå samband och hitta lösningar.

I synnerhet gäller det att fånga upp barn och ungdomar som riskerar att fara illa, nu när det är många som inte är i skolan som vanligt, men vi ser också en risk för bland annat ökade inslag av våld i nära relationer, ensamhet, psykisk ohälsa, oro och missbruk.

Socialförvaltningen vill nu utöka samverkan med de organisationer som kommer fram med de bästa förslagen och initiativen för att möta de sociala behov som uppstår under pandemin. Målet är att våra invånare ska kunna få det stöd de behöver.

Behov

De som dagligen jobbar närmast våra mest utsatta invånare, är i många fall frivilligorganisationer med social inriktning. Det är oftast de som först ser behov och kan agera. Det är också de som har högst förtroende hos sina respektive målgrupper och kan nå ut med viktig information och stödinsatser. Det kan till exempel röra sig om:

 • gymnasieungdomar som samlas på nya mötesplatser när skolorna har stängt
 • familjer som möter påfrestningar på grund av hemarbete, karantän eller frivillig isolering
 • personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som har färre ställen att gå till under dagarna
 • personer med psykisk ohälsa som känner förvärrad oro och ångest och/eller blir ensamma och isolerade.

Socialförvaltningen jobbar sedan tidigare på att öka samverkan runt de sociala behov vi kan se, där frivilligorganisationer i hög utsträckning är de som ser behoven, kommunicerar med målgruppen och kan hitta en lösning som verkligen fungerar.

Staden är sedan med och bidrar, inte bara med pengar, utan med de resurser och kompetenser som behövs för att lösa behovet.

Innovation och lösning

Har du en lösning på ett behov hos någon av våra målgrupper, kan staden vara med som resurs, nätverksnav och möjliggörare för att komma vidare. Vi tror att lösningarna skapar mest värde om de kommer närmare dem de är avsedda för.

Vi hoppas också att det på sikt kan leda till ett mer långsiktigt sätt att samverka mellan staden och frivilligorganisationerna.

Vi ser redan att frivilligorganisationerna mobiliserar för att möta den här nya utmaningen. Många har fått anpassa sin verksamhet och till exempel inte längre släppa in besökare i sina lokaler och/eller inte ha gruppverksamhet som vanligt, men viljan att hitta nya, kreativa lösningar för att ge fortsatt och utökat stöd är stor.

Här behövs samordning och samverkan mer än någonsin, för att vi inte antigen ska springa snabbt på samma bollar eller avvakta vad andra gör. Vi behöver också samla och sortera information för att kunna hålla perspektiv, för att se dels vilka uppgifter som efterfrågas och dels ger störst effekt för målgrupperna.

Socialförvaltningen har en organisation för att nätverka med frivilligorganisationerna, bland annat genom en kommunikatör för brukardelaktighet, och kan också rapportera om vilka enskilda initiativ som finns och vilka projekt vi driver tillsammans, här på öppnasoc.se.

Genomförande

Socialförvaltningen går nu ut med en uppmaning till frivilligorganisationerna att anmäla intresse för samverkan och föreslå initiativ. De projekt som vi väljer att satsa på kan sedan rullas igång löpande under sommar och höst 2020, beroende på omfattning. Vi gör en individuell bedömning för varje delprojekt hur vi ska genomföra dem, vem som ansvarar för vad och hur de eventuellt kan finansieras, till exempel genom att frivilligorganisationen gör en ansökning hos Vinnova-fonden, som staden backar upp (se nedan).

Finansiering

Det finns under 2020 flera tillfällen att söka pengar från Vinnova för ”innovationer i krisens spår”. Det är frivilligorganisationen som söker om medel som ”utvecklande aktör” och Helsingborgs stad kan då vara ”behovsägande aktör”.

Vad är en innovation?

En innovation kan vara en liten eller stor idé, men:

 • det är något nytt och unikt
 • saker vi inte hade gjort annars
 • där vi inte har något färdigt svar på hur resultatet kommer att bli utan testar oss fram.

En innovation är sällan en färdig lösning, utan börjar med att någon ser ett behov och försöker testa en lösning. Du kan alltså kontakta oss om du ser ett behov, så skapar vi innovationen tillsammans.

Vad gör vi om lösningen inte blir ny och unik?

Kontakta oss ändå. Vi kan samverka även om enkla och vardagliga saker. Det är genom den kontakten och samspelet som innovationen sedan kan uppstå. En innovation kan även vara att organisera sig på ett nytt sätt eller använda gamla lösningar på nya områden.

Kontakt

Kontakta vår kommunikatör för brukardelaktighet

David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se
Telefon: 073-231 13 23

Läs mer om Frivilliga initiativ och innovation.

Part söker barn och unga till utvecklingsprojekt

Har du ett barn eller en ungdom (5-18 år) som träffar både socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin/första linjen? Part (Preventivt arbete tillsammans) söker barn och ungdomar som vill hjälpa till att göra soc och bup ännu bättre på att lyssna och förstå barn och ungas behov.

Uppmaningen gäller dig som bor i Helsingborg, Landskrona eller Ängelholm.

Samtalet tar cirka 30-40 minuter och du/ni bestämmer var och när ni vill träffas. Resultatet av arbetet kommer att presenteras under hösten 2020. Som deltagare är du anonym.

Du kan läsa mer och anmäla intresse på partinfo.se.

Gemensam utvecklingsgrupp 11 maj om stadens kulturliv

Den 11 maj är det kulturförvaltningen som gästar oss i Gemensam utvecklingsgrupp. Precis som förra mötet blir det en direktsändning via webben och du kan ställa frågor via sociala medier.

Har du synpunkter på kulturutbudet i Helsingborg? Hur fungerar det med trygghet, tillgänglighet och bemötande på stadens mötesplatser och kulturevenemang? Nu kan du ge dina synpunkter och ställa frågor till Markus Nilsson och Hilda Knafve från kulturförvaltningen. De jobbar på stadens nya kulturprogram och vill ha in fler inspel från invånarna.

Tid: måndagen den 11 maj, klockan 13:30
Plats: Youtube

Länken till sändningen kommer också att läggas upp i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg. Där kommer du också att kunna ställa frågor inför och under sändningens gång.

Övriga frågor

 • Frivilliga initiativ i coronakrisen – samverkan mellan staden och frivilligorganisationerna

Kommande möten

 • 8 juni – tema samsjuklighet och beroendemedicin

Digitalt stöd i receptionen på Bredgatan

Behöver du digitalt stöd? Från och med tisdagen den 28 april kommer instruktörer från Digitalt utanförskap att finnas tillgängliga för att ge digitalt stöd till klienter och medarbetare i ett av rummen i anslutning till socialförvaltningens reception på Bredgatan.

Om du har haft möte med din socialsekreterare och ni kommit överens om att ni ska ha nästa möte via Skype/Teams kan du besöka våra instruktörer, om du skulle behöva stöd i att ladda ner appen och köra en testomgång av tjänsten. Instruktörerna kan även informera om olika e-tjänster, Nyby-appen samt ge generellt digitalt stöd antingen genom möte eller via telefon.

Våra instruktörer Jennie Pålsson och Ia Jonsson kommer att finnas på plats måndag-torsdag mellan 13.30-15.30 (OBS! NYA TIDER!). Jennie kan även handleda via telefon om det behövs, på telefonnummer 070-864 59 78.

Nu öppnar Stödlinjen för att möta social oro kring corona

Coronapandemin kan få konsekvenser även för det personliga och privata livet. Stress, frustration och konflikter i familjen är några av dem. För att hjälpa och stötta människor som upplever oro kring detta erbjuder staden en anonym telefonlinje för samtalsstöd som bemannas av erfarna socialarbetare. Direktnumret till Stödlinjen är 042-10 69 99.

Socialförvaltningen har fått en hel del frågor kring den rådande situationen från familjer och personer som de har etablerade kontakter med sedan tidigare.

– Vi har lyssnat på dem vi möter och plockat upp att detta är något som många behöver prata om. Nu vill vi öppna upp vår stödverksamhet och nå ut till en bredare målgrupp och erbjuda det här stödet även till dem som inte har kontakt med oss sedan tidigare, säger Dinah Åbinger, socialdirektör.

Socialarbetarna som bemannar Stödlinjen kan hjälpa den som ringer att hitta strategier för att hantera sin situation. Till exempel hur man kan möta oroliga barn och föräldrar och hur man hanterar de förändringar som restriktionerna i samhället innebär.

– Många träffar inte sina vänner och kollegor just nu och då har man kanske ingen att prata med i sin vanliga miljö. Många är också isolerade och lider av att vara ensamma. Det kan också handla om svårigheter inom familjen som förvärras av isoleringen. Det kan vara en stor hjälp att bara få prata med någon och sätta ord på sina tankar och känslor. Våra socialarbetare är bra på att möta barn, ungdomar, vuxna och familjer i kris och för många människor är detta en kris, säger Dinah Åbinger.

Stödlinjen är öppen vardagar klockan 8.00-17.00 och numret är 042-10 69 99. Den som ringer till Stödlinjen är anonym och kan välja mellan svensktalande och arabisktalande stödperson att prata med. Det går även att skicka e-post till stodlinjen.sof@helsingborg.se.

Gemensam utvecklingsgrupp 20 april om case management

Vi kommer att hålla Gemensam utvecklingsgrupp som planerat den 20 april 13.30, men som en webbsändning. Temat är case management (vård- och stödsamordning).

Deltar gör Carin Nilsson och Ann Andersson, som ansvarar för socialförvaltningens arbete med case management.

Vi kommer att sända via youtube.

Länken till sändningen kommer också att läggas upp i vår Facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg. Där kommer du också att kunna ställa frågor under sändningens gång.

Tid: måndagen den 20 april, klockan 13.30-15.30
Plats: webbsändning

Övrigt på dagordningen

 • Corona – så kan du engagera dig som förening eller enskild invånare
 • Övriga frågor

Mötet är öppet för alla. Tipsa gärna en vän!

Kommande möten

 • 11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
 • 25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

Gemensam utvecklingsgrupp är ett nätverk för personer med intresse för sociala frågor, samverkan, delaktighet och utveckling i Helsingborg. Vi som bjuder in är socialförvaltningen i samverkan med Fontänhuset Helsingborg. Mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Minnesanteckningar – gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Temat för mötet denna månad var sysselsättning för unga. På mötet medverkade Ann-Sofie Thurfjell och Jennie Eng från arbetsförmedlingen och Birgitta Persson från Skol- och fritidsförvaltningen.

Ann-Sofie och Jennie presenterade och berättade om ESP – projektet, Ung framtid 2.0. Projektet jobbar med att få ut fler ungdomar i åldern 16-29 år i utbildning och jobb. De jobbar bland annat med studier för lågutbildade, intensivt matchningsarbete och studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Huvudmålet är att fler ungdomar ska fullfölja gymnasieutbildning.

Birgitta berättade om en insats som staden erhåller. Smart väg är riktad till ungdomar mellan 16-20 år som inte har fullföljt en gymnasieutbildning. Man jobbar med ungdomarna en och en istället för i grupp då denna grupp inte visat intresse för grupphjälp utan haft behov av en mer inviduell hjälp. Många hoppar av gymnasiet av olika anledningar. Detta kan handla om mobbning, utanförskap, otillräckligt stöd i skolgång och uppväxt, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen är en samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Region Skåne.

Här kan ni läsa alla anteckningar på mötet – Minnesanteckningar 16 mars

Kommande möten

Datum och teman för vårens möten är preliminära, med tanke på Corona-viruset. Vi undersöker möjligheterna att ha webbsända möten så länge krisen varar.

 •  20 april – case management (vård- och stödsamordnare)
 • 11 maj – framtidens kultur i Helsingborg
 • 25 maj/1 juni – vårdens rutiner för receptbelagda mediciner (ej klart)

Har du frågor eller önskemål om teman för kommande möten, mejla: david.bergstrom@helsingborg.se