Brister i kommunikation fortfarande vanligt mellan region och kommun

Brister i kommunikation, rutiner, individfokus och helhetssyn är de vanligast förekommande mellan region och kommuner i nordvästra Skåne, enligt rapporten Brister i samverkan 2022.

Det har skickats in 29 brister i samverkan år 2022, något fler än 2021 (24 brister).
Ur flertalet av bristerna har det framkommit att samverkansparter har träffats för att få förståelse för varandras uppdrag och verksamheter. Uppfattningen är att vi tar kontakt med varandra i större utsträckning än tidigare år för att informera om brist, föra dialog och hitta lösningar för att hantera brister och säkerställa att det inte upprepas.

Största delen av inkomna brister handlar om bristande kommunikation/information mellan huvudmännen, bristande rutiner och bristande helhetssyn/individfokus. Alla orsaker till brister berör varandra, mer eller mindre.

Brister i kommunikation

Det framkommer att brister i kommunikation framförallt handlar om missar i kommunikation samverkansparter emellan och att detta påverkar den andra partens möjlighet att ge insatser för individen. Verksamheten har inte säkerställt att information nått mottagaren eller i flertalet fall har saker inte förklarats tillräckligt tydligt.

I vissa brister har det varit svårt för samverkansparter att få tillgång till information och uppföljning mellan varandra. I vissa fall har bristande tillgänglighet för kontakt mellan samverkansparter påverkat insatser för individen och även till att dessa försenats.

Samband mellan kommunikation och helhetssyn, individfokus, bemötande och förståelse för varandras uppdrag går att se mellan flera inkomna brister.

I ett par brister kring kompetens och förståelse för varandras uppdrag upplever gruppen att det saknas tillit mellan organisationerna för varandras professionella bedömningar och att individen hamnar mellan stolar på grund av detta.

Helhetssynen viktig

Vi behöver arbeta för mer sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår ifrån den enskildes behov. Aktörerna behöver samordna sina insatser på olika nivåer, exempelvis undersöka om det finns behov av att följa upp individen efter utskrivning för att säkerställa återhämtning och undvika återinsjuknande.

Arbetsgruppen anser att vi behöver fortsätta arbeta aktivt för en kultur inom våra verksamheter för att värdesätta samverkan och premiera helhetstänk och långsiktighet för dem vi finns till för.

Utifrån de brister som inkommit ser arbetsgruppen att vi behöver ha fortsatt dialog med varandra och att vi anammar ett helhetstänk där vi premierar att gå utanför kärnuppdraget för att säkerställa att planeringen för individen håller. Det är vägvinnande och motverkar också rundgång i systemet.

Om rapporten

Psykiatrisamordnaren i Helsingborg stad har i uppdrag av det lokala samrådet psykiatri i nordvästra Skåne att årligen sammanställa de brister i samverkan som rapporterats in. Detta arbete görs tillsammans med en arbetsgrupp.

Syftet med att vi skriver brister i samverkan och med de åtgärder vi gör i anslutning till bristen som vi uppmärksammat är att vi ska lära oss genom samverkan, så att alla parter tillsammans kan skapa goda förutsättningar för att möta individens behov av insatser.

Utöver den kontakt som samverkansparterna har när de uppmärksammar en brist i samverkan går Lokalt samråd psykiatri igenom dem för att ta del av bristen och parternas åtgärder. Intentionen är också att verksamheter går igenom åtgärdade brister i sin arbetsgrupp, samt att rapporten lyfts fram i våra verksamheter för dialog.

Rapporten brister i samverkan 2022 (pdf)

Mer om brister i samverkan och rutin för rapport

Avbryt

Lämna en kommentar