Brister i kommunikation vanligt mellan region och kommun

Rapporten om brister i samverkan mellan Region Skåne och kommunerna i nordvästra Skåne för 2020 visar att det ofta brister i kommunikation mellan parterna. Detta leder i sin tur till att individens behov hamnar i kläm mellan olika verksamheter i flera fall. En vanlig brist är också att en part uteblir från möte om samordnad individuell plan (Sip).

Totalt har det kommit in 48 rapporter om brister i samverkan under 2020. Största delen handlar om bristande kommunikation/information mellan huvudmännen, parter som inte kommit på Sip-möten och bristande rutiner och förståelse för varandras uppdrag. Andra delar som lett till brister är helhetssyn, individfokus, kompetens och bemötande. Alla brister har kontaktytor med varandra, mer eller mindre.

Arbetsgruppen ser inte att det förekommit brister för att Sip inte använts, utan däremot att det i vissa brister som skrivits kunnat vara till hjälp att ha tjänstemannamöte som ett första steg för att få förståelse för varandras uppdrag och underlätta för ett Sip-möte med individens behov i fokus.

Reglerna för Sip säger att du är skyldig att komma till möte eller skicka ersättare. De verksamheter som arbetar med Mina planer behöver ha fungerande rutiner för att bevaka kallelser och hantera dessa samt vara tydliga med syftet för Sip, så att verksamheten som blivit kallad kan bedöma vem som ska delta.

Covid-19-påverkan

Vi ser en del brister som hänger samman med covid–19. Framförallt handlar det om en hög sjukfrånvaro i personalen där inbjudna deltagare till Sip inte kommit på grund av att medarbetare varit sjuka och rutinen för ersättare inte fungerat eller att kommunikationen brustit vid sjukfrånvaro. Verksamheter behöver också fortsatt arbeta för att möjliggöra möten digitalt.

Viktigt med helhetstänk

Arbetsgruppen anser att vi behöver fortsätta arbeta med en kulturförändring inom våra verksamheter för att värdesätta samverkan och premiera helhetstänk och långsiktighet för dem vi finns till för. Vi behöver också aktivt arbeta för att samverkan blir av, använda fungerande kontaktvägar och söka nya sätt för att komma i kontakt med varandra. Vi behöver möjliggöra samverkan tillsammans!

Utifrån de brister som inkommit ser arbetsgruppen att ett helhetstänk där vi premierar att gå utanför kärnuppdraget för att säkerställa att planeringen för individen håller, är vägvinnande och motverkar också rundgång i systemet. Detta sparar både ekonomiska och mänskliga resurser.

Vi behöver skapa mer sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår ifrån den enskildes behov. Aktörerna behöver samordna sina insatser på olika nivåer. Det gäller mellan olika delar av vården, inom socialtjänsten och mellan regionen och kommunen.

Större ansvar för brister

Arbetsgruppen kan se en kvalitetsförbättring under 2020 i form av tydlighet samt att tjänstemän och chefer tar mer ansvar för bristerna de skriver och tar kontakt med motparten för att få förståelse för den uppkomna bristen, samt för att finna vägvinnande lösningar för samverkan.

Samverkan sker genom kommunikation, och verksamheter inom såväl kommun som region behöver se till att inblandade parter i klientens insatser får rätt information för att tillgodose individens behov. Arbetsgruppen vill uppmuntra till att ta upp rapporten i respektive verksamhet för dialog och lärande och det är också något som Lokalt samråd tycker är viktigt.

Rapport om brister i samverkan 2020 (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *