Fortsatt kommunikationsbrist i samverkan

Sjutton också! Det brister i kommunikationen. Det är underrubriken till årets rapport om brister i samverkan mellan Region Skåne och nordvästra Skånes kommuner. De 17 brister som skickats in under 2023 är det lägsta antalet på tio år. Men betyder det att allt är på rätt väg?

Rapport om brister i samverkan 2023 (pdf)

Största delen av de inkomna bristerna handlar om bristande kommunikation/information mellan huvudmännen samt bristande rutiner.

Det framkommer att brister i kommunikation samverkansparter emellan påverkar den andra partens möjlighet att ge insatser för individen. Verksamheten har inte säkerställt att information nått mottagaren eller i flertalet fall har saker inte förklarats tillräckligt tydligt.

Andra vanliga orsaker var brister i individfokus och kompetens. Detta går att koppla till vad som står i den lokala överenskommelsen där det framgår att den berörda personens behov alltid ska stå i centrum, att gott bemötande av samarbetspartnern är av stor vikt samt att samverkan präglas av ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet.

Nekad frivillig akut beroendevård

Flertalet brister handlar om att klienter nekas frivillig akut beroendevård och att regionen i stället skickat en LVM-anmälan till kommunen. Samverkansparterna har hållit möte för att komma fram till lösningar och utveckla samarbetet mellan verksamheterna, vilket är positivt.

Arbetsgruppen ser samtidigt en minskning av inkomna brister om samordnad individuell plan, SIP. Detta antar vi kan härledas till den satsning på SIP-utbildningar, som genomförts på uppdrag av Lokalt samråd psykiatri i nordvästra Skåne.

Uppföljning efter utskrivning

Verksamheterna behöver samordna sina insatser på olika nivåer, exempelvis undersöka om det finns behov av att följa upp individen efter utskrivning för att säkerställa återhämtning och undvika återinsjuknande. Det gäller mellan olika delar av vården, inom kommun och mellan regionen och kommunen.

Arbetsgruppen anser att vi behöver fortsätta arbeta aktivt för en kultur inom våra verksamheter där vi värdesätter samverkan och premiera ett helhetstänk och en långsiktighet för dem vi finns till för. Vi behöver också aktivt arbeta för att samverkan blir av genom att använda fungerande kontaktvägar för fortsatt dialog och söka nya sätt för att komma i kontakt med varandra om brister i kommunikationen uppstår.

Arbetsgruppen kan se en kvalitetsförbättring under 2023 i form av tydlighet samt att tjänstepersoner och chefer tar mer ansvar för bristerna de skriver. Tjänstepersoner och chefer tar kontakt med samverkansparten för att få förståelse för den uppkomna bristen och för dialog med varandra för att finna lösningar för samverkan.

Arbetsgruppen har också uppdaterat rutinen för brister i samverkan.

Läs mer om brister i samverkan

Avbryt

Lämna en kommentar