Frivilliga initiativ – så kan vi samverka under coronakrisen

I det läge vi befinner oss med smittspridning av coronavirus och ett samhälle som till stora delar stänger ner, behöver vi mer än någonsin samverka mellan staden och frivilligorganisationerna, för att våra mest utsatta grupper inte ska drabbas extra hårt. Har du en idé som vi kan genomföra tillsammans?

Vi på socialförvaltningen i Helsingborg märker att behoven förändras hos våra målgrupper i samband med smittspridningen av corona, men här behöver vi hjälp av lokala föreningar och frivilligorganisationer att snappa upp behov, förstå samband och hitta lösningar.

I synnerhet gäller det att fånga upp barn och ungdomar som riskerar att fara illa, nu när det är många som inte är i skolan som vanligt, men vi ser också en risk för bland annat ökade inslag av våld i nära relationer, ensamhet, psykisk ohälsa, oro och missbruk.

Socialförvaltningen vill nu utöka samverkan med de organisationer som kommer fram med de bästa förslagen och initiativen för att möta de sociala behov som uppstår under pandemin. Målet är att våra invånare ska kunna få det stöd de behöver.

Behov

De som dagligen jobbar närmast våra mest utsatta invånare, är i många fall frivilligorganisationer med social inriktning. Det är oftast de som först ser behov och kan agera. Det är också de som har högst förtroende hos sina respektive målgrupper och kan nå ut med viktig information och stödinsatser. Det kan till exempel röra sig om:

  • gymnasieungdomar som samlas på nya mötesplatser när skolorna har stängt
  • familjer som möter påfrestningar på grund av hemarbete, karantän eller frivillig isolering
  • personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa som har färre ställen att gå till under dagarna
  • personer med psykisk ohälsa som känner förvärrad oro och ångest och/eller blir ensamma och isolerade.

Socialförvaltningen jobbar sedan tidigare på att öka samverkan runt de sociala behov vi kan se, där frivilligorganisationer i hög utsträckning är de som ser behoven, kommunicerar med målgruppen och kan hitta en lösning som verkligen fungerar.

Staden är sedan med och bidrar, inte bara med pengar, utan med de resurser och kompetenser som behövs för att lösa behovet.

Innovation och lösning

Har du en lösning på ett behov hos någon av våra målgrupper, kan staden vara med som resurs, nätverksnav och möjliggörare för att komma vidare. Vi tror att lösningarna skapar mest värde om de kommer närmare dem de är avsedda för.

Vi hoppas också att det på sikt kan leda till ett mer långsiktigt sätt att samverka mellan staden och frivilligorganisationerna.

Vi ser redan att frivilligorganisationerna mobiliserar för att möta den här nya utmaningen. Många har fått anpassa sin verksamhet och till exempel inte längre släppa in besökare i sina lokaler och/eller inte ha gruppverksamhet som vanligt, men viljan att hitta nya, kreativa lösningar för att ge fortsatt och utökat stöd är stor.

Här behövs samordning och samverkan mer än någonsin, för att vi inte antigen ska springa snabbt på samma bollar eller avvakta vad andra gör. Vi behöver också samla och sortera information för att kunna hålla perspektiv, för att se dels vilka uppgifter som efterfrågas och dels ger störst effekt för målgrupperna.

Socialförvaltningen har en organisation för att nätverka med frivilligorganisationerna, bland annat genom en kommunikatör för brukardelaktighet, och kan också rapportera om vilka enskilda initiativ som finns och vilka projekt vi driver tillsammans, här på öppnasoc.se.

Genomförande

Socialförvaltningen går nu ut med en uppmaning till frivilligorganisationerna att anmäla intresse för samverkan och föreslå initiativ. De projekt som vi väljer att satsa på kan sedan rullas igång löpande under sommar och höst 2020, beroende på omfattning. Vi gör en individuell bedömning för varje delprojekt hur vi ska genomföra dem, vem som ansvarar för vad och hur de eventuellt kan finansieras, till exempel genom att frivilligorganisationen gör en ansökning hos Vinnova-fonden, som staden backar upp (se nedan).

Finansiering

Det finns under 2020 flera tillfällen att söka pengar från Vinnova för ”innovationer i krisens spår”. Det är frivilligorganisationen som söker om medel som ”utvecklande aktör” och Helsingborgs stad kan då vara ”behovsägande aktör”.

Vad är en innovation?

En innovation kan vara en liten eller stor idé, men:

  • det är något nytt och unikt
  • saker vi inte hade gjort annars
  • där vi inte har något färdigt svar på hur resultatet kommer att bli utan testar oss fram.

En innovation är sällan en färdig lösning, utan börjar med att någon ser ett behov och försöker testa en lösning. Du kan alltså kontakta oss om du ser ett behov, så skapar vi innovationen tillsammans.

Vad gör vi om lösningen inte blir ny och unik?

Kontakta oss ändå. Vi kan samverka även om enkla och vardagliga saker. Det är genom den kontakten och samspelet som innovationen sedan kan uppstå. En innovation kan även vara att organisera sig på ett nytt sätt eller använda gamla lösningar på nya områden.

Kontakt

Kontakta vår kommunikatör för brukardelaktighet

David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se
Telefon: 073-231 13 23

Läs mer om Frivilliga initiativ och innovation.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *