Granskning av socialsekreterarnas arbetssituation klar

Nu är stadsrevisionen klara med sin granskning av socialsekreterarnas arbetssituation. Syftet med granskningen är att se om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna på förvaltningen har en tillfredsställande arbetssituation. Revisionen har intervjuat 25 medarbetare och chefer.

Du kan läsa rapporten här (pdf).

Socialförvaltningen i Helsingborgs har precis som socialtjänsten nationellt haft stora svårigheter med ökad arbetsbelastning, stora personalavhopp och svårigheter att rekrytera.

Revisorerna har främst tittat på arbetssituationen för socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. De upplevda svårigheterna är i huvudsak hög arbetsbelastning samt brister i ledarskap och kommunikation.

Revisionen sammanfattar åtgärderna som tillfredsställande och så här långt med positiv effekt. De efterlyser dock ett tydligare introduktionsarbete för nyanställda när det gäller situationer med hot och våld och ett fortsatt förbättringsarbete i ledarskap och kommunikation.

Åtgärdsplan

En rad olika åtgärder har gjorts för att förbättra situationen, särskilt inom Barn, unga och familjs utrednings- och uppföljningsenhet. Förvaltningsledningen har tillsammans med medarbetarna tagit fram en åtgärdsplan för hela förvaltningen och arbetet har påbörjats med olika åtgärder. Några exempel på det är nya sakkunnigtjänster, administrativt stöd, en utökad introduktion för nya socialsekreterare och en förstärkt lönesatsning.

Du kan läsa åtgärdsplanen här (pdf).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *