Insatsen Jobb på sikt föreslås läggas ner

Efter dialog med involverade myndigheter konstaterar förvaltningsdirektörerna på arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen att det inte finns medel att driva insatsen Jobb på sikt vidare. Förslaget är därför att avveckla insatsen under 2018.

Fackliga representanter, berörd personal och arbetsmarknadsnämnden informerades den 20 mars och socialnämnden informerades den 26 mars. Det formella beslutet ska tas efter facklig samverkan och riskanalys. En plan för avvecklingen kommer att tas fram.

Jobb på sikt hjälper personer med en psykisk funktionsnedsättning att nå, få och behålla ett arbete eller studera. Många köar för att komma med. Just nu står 51 personer på väntelistan.

Närmast berörd personal är processledare och sex IPS-coacher. Fyra av dem är tillsvidareanställda på arbetsmarknadsförvaltningen och två är anställda av socialförvaltningen En anställd har sin grundanställning på Arbetsförmedlingen.

Projekt, Finsamprocess och finansiering

Jobb på sikt startade 2012 som ett projekt med stöd av Socialstyrelsen. Det blev sedan en Finsamprocess under 2014-2016 där staden, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan samverkade. Under 2017 har statliga stimulansmedel från Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting bekostat största delen av verksamheten medan socialförvaltningen har bekostat lokalhyra och resterande har arbetsmarknadsförvaltningen betalat. Totalt kostar verksamheten med lokalhyra 4,3 miljoner kronor under ett år.

– Jobb på sikt använder en evidensbaserad metodik (IPS) som ger effekt för målgruppen. En förutsättning för insatsen är samfinansiering, då målgruppen ryms inom flera myndigheters ansvar. När samfinansiering inte längre finns är det inte möjligt att driva Jobb på sikt på egen hand. Förslaget om avveckling har alltså både ekonomiska och ansvarsmässiga grunder. Metodiken, personalen och erfarenheterna tar vi såklart med oss i vårt fortsatta arbete med invånarna, säger Jesper Theander, förvaltningsdirektör på arbetsmarknadsförvaltningen.

Ta tillvara kompetensen

Berörda medarbetare på förvaltningarna har fått veta att ingen ska bli övertalig.

– Vår avsikt är att de som berörs ska erbjudas andra motsvarande uppdrag på förvaltningen. Vi kommer att ta tillvara deras kompetens och erfarenheter på andra sätt, säger Mari Nidesjö, enhetschef för näringsliv och matchning 2 där Jobb på sikt ingår.

Sara Härle, enhetschef på öppenvårdsenheten på socialförvaltningen betonar detsamma.

– De medarbetare från socialförvaltningen som arbetat i IPS har fått samma information om att ingen blir övertalig. Vi kommer även se över hur vi på bästa sätt kan använda och utveckla deras kunskap och kompetens i förvaltningen i vårt arbete med våra invånare, säger Sara Härle.

Pernille Brabrand, processledare för Jobb på sikt är en av dem som har varit med sedan starten 2012.
– Det här är ett jättetråkigt besked. Jobb på sikt är en insats som fungerar, som sparar pengar åt samhället och som många köar till. Vi hoppades i det längsta att det skulle ordna sig med finansieringen. Allra tråkigast är det förstås för de invånare som deltar i verksamheten och som vi inte längre kommer att kunna stötta, säger Pernille Brabrand.

De flesta som deltar i Jobb på sikt har sjukersättning eller aktivitetsersättning. En mindre del av deltagarna har försörjningsstöd. Dessa deltagare kan fortfarande räkna med att få stöd, men inte inom Jobb på sikts nuvarande verksamhet.

Anställningar, studier, praktik

Coacherna arbetar nu med 92 personer. Av dem har 22 anställning, 15 är i studier och 31 i praktik. De övriga 24 deltagarna är i planering och sökfas.

Fakta Jobb på sikt IPS

Coacherna i Jobb på sikt arbetar utifrån en metod som kallas IPS, Individual Placement and Support. En internationell evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering för personer med psykisk ohälsa som vill komma ut i arbetslivet. Målet är att hitta ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden med avtalsenlig lön.

Det är frivilligt att vara med, men deltagarna ska ha en etablerad kontakt med psykiatrin och själva vara aktiva i vägen mot arbete eller studier. Hela arbetssättet utgår från vad personen själv vill och är intresserad av. Man gör ingen arbetsförmågebedömning utan poängterar vikten av att snabbt söka arbete och komma ut i arbetslivet. Väl på plats får personen det stöd hen behöver för att klara arbetsuppgifterna. IPS-coachen ger stöd så länge personen önskar och behöver det.

Samverkan mellan olika myndigheter och föreningar är en röd tråd i arbetet.

Mer om Jobb på sikt.

Text: Nina Gregoriusson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *