Kartläggning av aktivitetsbehov hos utsatta grupper

Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kommer under 2019 att delta i ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet, om aktivitetsbehov för utsatta grupper.

Personer med psykisk ohälsa är en sårbar grupp och flera av dem har svårigheter med social inkludering och möjligheten till ett aktivt och meningsfullt vardagsliv. Ofta är arbete eller annan produktiv aktivitet ett eftersatt område för denna grupp. Projektet fokuserar på tre grupper som är särskilt intressanta på grund av deras behov av stöd till arbete eller annan aktivitet. Det kan handla om exempelvis arbetspraktik eller arbete i sociala kollektiv.

60 intervjuer

För Helsingborgs del omfattar projektet intervjuer med 60 brukare med missbruksproblem i steg ett, därefter kommer cirka 20 av dessa brukare att tillfrågas om att delta i en djupintervju. De medarbetare som deltar från förvaltningarna är Mia Berggren, Annette Ahlgren, Jessica Björklund, Eva Terek Olrog från socialförvaltningen samt Marie Bohlin och Cetinkaya Sabuha från arbetsmarknadsförvaltningen.

– Vi ser att detta är ett viktigt och omfattande forskningsprojekt för att staden ska kunna ta nästa steg i arbetet med att utveckla aktiviteter för en meningsfull vardag för de individer som är mest utsatta i vårt samhälle. Den slutgiltiga forskningsrapporten kommer att dröja till början av 2020 men vi hoppas kunna få vägledande rapporter under projektets gång, säger Björn Wäst, verksamhetsstrateg på socialförvaltningen.

Grund för framtida planering

De tre grupper som är i fokus i studien är de som förutom sin psykiska sjukdom och att de står utanför arbetsmarknaden: A) har missbruksproblematik, B) har invandrarbakgrund, C) är yngre än 30 år och har en psykosdiagnos.

För dessa grupper studeras behov och framtidsplaner för arbete, samt behov av stöd. Dessutom jämförs de tre grupperna i likheter och skillnader i behov, önskemål och stödbehov för produktiv aktivitet. Helsingborgs stads del i undersökningen rör enbart gruppen med missbruksproblematik.

– Produktiv aktivitet är central för människors självkänsla och återhämtning från psykisk sjukdom. Därför är den här forskningen viktig, ur både individens och samhällets synvinkel. Forskningsresultaten kommer att visa hur stöd till produktiv aktivitet bör utformas med hänsyn till olika gruppers behov. Den kunskap vi får från detta projekt kan ligga till grund för framtida planering av rehabilitering mot arbete för personer med psykisk ohälsa, särskilt i de tre målgrupperna, säger Else Ahlgren, strategisk utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *