Ny lokal överenskommelse mellan Region Skåne och Helsingborgs stad

Den 1 oktober, 2021 kommer en ny Lokal överenskommelse gälla mellan Region Skåne och våra 10 kommuner i nordvästra Skåne. Ett viktigt steg i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. I den lokala överenskommelsen framgår hur alla inblandade ska arbeta tillsammans för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling. Alltid med individen i centrum.

Ny Lokal överenskommelse

Den Lokala överenskommelsen mellan regionen och våra 10 kommuner i nordvästra Skåne, börjar gälla den 1 oktober i år.

Den lokala överenskommelsen följer Ramöverenskommelsen, och fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete inom regionen och de 10 kommunerna i nordvästra Skåne, däribland Helsingborgs stad, för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum.

Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om ansvarsfördelning och utveckling för hälso- och sjukvården i Skåne vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

Målgrupper

Följande målgrupper som är i behov av stöd eller insatser från båda huvudmännen ingår i denna överenskommelse:

 • Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
 • Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet
 • Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning
 • Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Syfte och mål

Den Lokala överenskommelsen syftar till att samarbetet ska leda till att personer inom målgrupperna ska

 • Få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå.
 • Få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället.
 • Få stöd till återhämtning.
 • Få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar.

Parterna har ett gemensamt ansvar för samarbete utifrån den berörda personens behov. Samarbete och samordning ska utgå från mötet med personen och dennes närstående.

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med kroppslig hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.

Nyheter i den lokala överenskommelsen

 • Förtydligat strukturen och tillgängligheten med aktuella länkar
 • Tydligare fokus på samordnad individuell plan, SIP
 • Tydligt fokus på gemensamma utvecklingsområden
 • Skolnärvaro är tillagt som ett gemensamt utvecklingsområde
 • Klarspråkad, mindre passiv och mer aktiv i sitt språk
 • Tillgänglig och tydligare kunskapsstöd för verksamheterna
 • Skyldigheten att delta och samverka; gemensamt och enskilt ansvar
 • Brister i samverkan
 • Gränssnitt
 • Brukarmedverkan och delaktighet
 • Information och spridning
 • Uppföljning/efterlevnad, utvärdering
 • Barn som utsatts för övergrepp samt barn som förövare, inkluderat sexuella övergrepp
 • Beskrivning av samrådsgrupper inom Lokalt samråd Nordvästra Skåne, styrgrupp, utskottsgrupp, stort lokalt samråd psykiatri, litet lokalt samråd psykiatri, alla inom lokalt samråd är representanter för samverkan.

Lokal överenskommelse (pdf).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *