Ny överenskommelse för psykisk hälsa och suicidprevention

I Helsingborgs stads överenskommelse för psykisk hälsa och suicidprevention för 2023-2024 finns bland annat ett ökat fokus på skolnärvaro genom Siv - stöd i vardagen.

Nu har fyra förvaltningar i Helsingborgs stad; arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen; en ny gemensam överenskommelse om insatser för psykisk hälsa och suicidprevention. Den ersätter tidigare överenskommelser för barn och unga, samt vuxna.

Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023-2024 barn, unga och vuxnan (pdf)

– Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och utveckling av insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik, säger psykiatrisamordnare Anna Åkerman.

Överenskommelsen ska bidra till ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer på de fyra förvaltningarna.

– Målet är att invånarna ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet som ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällslivet och en god och jämlik hälsa.

Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan, med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete och utifrån bästa tillgängliga kunskap.

– Vår överenskommelse baseras på nationella och regionala överenskommelser, handlingsplaner, direktiv och behov vi ser inom våra fyra förvaltningar. Nyheter i överenskommelsen är att vi uppdaterat områden utifrån den nya länsgemensamma handlingsplanen som gäller insatser om psykisk hälsa och suicidprevention mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

Dessa områden är:

  • Kroppslig hälsa
  • Samsjuklighet psykisk ohälsa och beroende
  • Personer med beroende av spel om pengar
  • Integrerade verksamheter och arbetssätt
  • Suicidprevention
  • Kunskapsstyrning
  • Sip – samordnad individuell plan
  • Placering utanför egna hemmet
  • Barn och ungas psykiska hälsa.

Siv – stöd i vardagen

Bland de konkreta punkterna hittar vi bland annat Siv – stöd i vardagen, som ska möjliggöra för alla invånare att bo hemma med särskilt fokus på barn som är nära placering och har en förälder med någon form av psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Målet är att Stöd i vardagen ska mobilisera nätverket i syfte att skapa ett hållbart stöd till familjens vardag.

Teamet kan även användas som stöd vid hemgång från placering. Utöver att stödja och vägleda ska teamet erbjuda psykiskt, socialt och kompensatoriskt stöd. Stödet ska utformas utifrån familjens behov. Teamet kan ta stöd av relevanta resurser utifrån familjens behov. Stöd i
vardagen riktar sig till familjer som behöver stöd både genom samtal och i praktisk form.

Stödet kan bidra till ökat positivt samspel mellan barn och föräldrar, minskad stress, ökad skolnärvaro och främja fysisk och psykisk hälsa i familjen på många sätt.

Genom att arbeta praktiskt i familjerna med Siv vill vi öka skolnärvaron. Skolnärvaro är en viktig del för psykisk hälsa hos barn och ungdomar där vi också kan samverka genom att tidigt upptäcka behov och ge insatser på flera nivåer samtidigt.

Avbryt

Lämna en kommentar