Ny överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevetion

Nu har fyra förvaltningar i Helsingborgs stad (arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen) en ny gemensam överenskommelse om insatser för psykisk hälsa och suicidprevention.

Överenskommelse insatser för psykisk hälsa och suicidprevention 2024 (pdf)

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och utveckling av insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Överenskommelsen ska bidra till ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer på arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Målet är att invånarna ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, som ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktivt deltagande i samhällslivet och en god och jämlik hälsa.

Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan, med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete och utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Vår överenskommelse baseras på nationella och regionala överenskommelser, handlingsplaner, direktiv och behov vi ser inom våra fyra förvaltningar.

Nytt för 2024

Vi har uppdaterat områden utifrån den nya länsgemensamma handlingsplanen som gäller insatser om psykisk hälsa och suicidprevention mellan Region Skåne och Skånes kommuner.

Dessa är:

  • Kroppslig hälsa
  • Samsjuklighet psykisk ohälsa och beroende
  • Personer med beroende av spel om pengar
  • Integrerade verksamheter och arbetssätt
  • Suicidprevention
  • Kunskapsstyrning
  • Samordnad individuell plan, SIP
  • Placering utanför egna hemmet
  • Barn och ungas psykiska hälsa.

Nyheter i överenskommelsen är bland annat att vi uppdaterat med mål för skol- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen och inriktning för vård- och omsorgsförvaltningen för 2024. Det finns också ny information om FACT Beroende (samsjuklighet).

Avbryt

Lämna en kommentar