Ny stödboendeform för unga 16-20 år

Från och med den 1 januari 2016 finns en ny placeringsform, stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år. Bakgrunden till reformen är behovet av fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som inte har sådana behov av vårdinsatser som motiverar en placering i familjehem eller HVB.

En tänkbar målgrupp är ensamkommande flyktingbarn, som idag placeras i familjehem eller i HVB-hem, beroende på ålder. Socialförvaltningen i Helsingborg har ännu inte fattat något beslut om att öppna ett stödboende för unga.

– Jag tror att vi på sikt kommer att göra det för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd och i ålder och mognad kan klara ett boende med mindre stöd än det man får i HVB, det kan också vara möjligt att öppna ett stödboende för de äldre ungdomarna även om de är i asylprocessen, säger Lars Elowson, verksamhetschef för Gemensamma resurser.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbereda den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i till exempel familjehem, HVB eller särskilt ungdomshem.

Målgrupper

Ensamkommande unga är en tänkbar målgrupp för placering i stödboende. Vidare är unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation som dock inte motiverar placering i HVB är en tänkbar målgrupp.

Personalstöd

Personaltätheten bör anpassas efter behoven hos målgruppen som stödboendet vänder sig till. Förutom ett eget boende innebär placeringsformen ett individuellt anpassat stöd utifrån den unges behov, till exempel genom hjälp med frågor om ekonomi och att få en struktur i sin vardag. De bör också kunna få stöd i att ordna bostad efter placeringen, studier, arbete eller annan sysselsättning och att ha en meningsfull fritid. Det bör finnas uppmärksamhet på och beredskap för att hantera situationer där barnet eller den unge upplever otrygghet och ensamhet.

Läs mer om den nya boendeformen på socialstyrelsens webbplats.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *