Minnesanteckningar från tillgänglighetsgruppen 23 mars

Arbetsgruppen för ökad tillgänglighet i socialförvaltningens vuxenverksamhet hade sitt andra möte 23 mars. Gruppen ska titta på hur socialförvaltningen och brukarorganisationerna tillsammans kan underlätta för den enskilde under väntetiden mellan första kontakten med socialförvaltningen till mötet med en ansvarig handläggare på utredningsenheten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Färre akut hemlösa i Helsingborg

Efter den stora uppgången av antalet akut hemlösa 2014 visar årets hemlöshetskartläggning på en halvering och tillbakagång till under tidigare nivå.

Du kan läsa rapporten från årets kartläggning i sin helhet här (pdf).

Enligt kartläggningen finns det idag 63 kända personer i akut hemlöshet, det vill säga de som ordnar sitt boende tillfälligt från natt till natt. 16 av dessa uppger att de sover ute eller i offentliga utrymmen. 32 personer ordnar tillfälliga boenden en natt i taget. 15 sover i de lokaler där Hemlösas hus tidigare bedrev nattverksamhet.

– Det är förstås glädjande att det rör sig åt rätt håll efter vår stora satsning i samband med den formella stängningen av Hemlösas hus förra året, men det visar också att vi har mycket kvar att göra. Härnäst måste vi försöka motivera dem som fortfarande sover i Hemlösas hus lokaler att ta emot vårt stöd och bereda platser för dem, säger Björn Wäst, chef på socialförvaltningens stödboendeenhet.

Det nya stödboendet Kronan, med 18-20 platser beräknas kunna öppna i slutet av sommaren 2015.

Kontakt med socialtjänsten

På frågan om de har kontakt med socialtjänsten (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen) uppger 25 personer kontakt med socialförvaltningen och 28 med arbetsmarknadsförvaltningen. 18 personer uppgav att de inte hade någon kontakt alls med socialtjänsten.

Om hemlöshetskartläggningen

Kartläggningen är ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) och frivilligorganisationerna och görs som en enkätstudie tredje veckan i januari varje år.

– Siffrorna är ett nedslag under en vecka, en indikation på läget, men det är svårt att få en total överblick och det finns sannolikt stora variationer under ett år, menar Björn Wäst.

2014 visade kartläggningen på 122 akut hemlösa personer, vilket var en dramatisk ökning jämfört med 71 (2013) och 79 (2012).

EU-migranter är inte inkluderade i hemlöshetskartläggningen.

Sammanfattning av hemlöshetssatsningen 2014

 • Runt 40 personer flyttade under hösten från Hemlösas hus till andra boenden i stadens regi. Ytterligare ett tiotal har flyttat under våren.
 • Två uppsökande boendehandläggare rekryterades för att kartlägga behovet av stödboendeplatser för de personer som då bodde på Hemlösas hus, men även generellt i staden. De fortsätter nu att jobba uppsökande och motiverande, i samarbete med frivilligorganisationerna.
 • Stödboendet Fenix utökades med 6 biståndslösa (akuta) boendeplatser och fick stärkt bemanning med vaken nattpersonal.
 • Personalstyrkan på stödboendet Carnot utökades för att bland annat utveckla det motiverande arbetet i verksamheten, med syfte att ge de boende bättre förutsättningar att komma vidare till långsiktigare boendelösningar.
 • Personer som bodde på stödboendena Fenix och Carnot som bedömdes klara av enskilt boende med stöd erbjöds boende i bostadssocial lägenhet eller stödlägenhet.
 • Bostad först fick ett tillskott på 5 lägenheter och verksamheten kunde tillsätta dessa lägenheter omgående.
 • Träningslägenheterna utökades med 10 lägenheter (15 platser) och boendestödet med två tjänster, för bibehållen kvalitet i verksamheten.
 • Sammantaget satsade socialnämnden under hösten 2014 drygt 5,5 miljoner kronor extra på hemlöshetsarbetet från förvaltningens ackumulerade överskott. Totalkostnaden för stadens bostadssociala insatser uppskattades innan dess till cirka 54 miljoner kronor per år.

Vill du vara med på Ångestloppet?

Fredagen den 27 mars är det dags för ett av världens kortaste stadslopp, Bryggans Ångestlopp. Starten går 12:00 nedanför Terrasstrapporna längst upp på Stortorget i Helsingborg.

Loppet är cirka 200 meter och slutar vid Bryggans klubbhus. Samma dag firar Bryggan 22 år. Klubben bjuder på korv och dryck och berättar lite kortfattat om vad det innebär att ha ångest.

terrasstrappan_liten

Varför ett ångestlopp?

Ångest har vi alla till och från men för vissa kan ångesten vara så kraftig att den tar ifrån oss förmågan att leva med andra människor, ta hand om oss själva eller lusten att vilja bevara våra liv. Det går att förhindra eller minska ångestens inverkan. Det första är att acceptera den och det andra är att dämpa ångestens röst som ekar på insidan.

Genom att medverka denna dag kommer du att stöta på andra som också lider till och från av ångest. Men genom att vi alla umgås och har roligt en stund kommer rösten överröstas och kramperna i bröstet kommer ersättas av andfåddhet.

Du kan läsa mer om Fontänhuset Bryggans verksamhet här.

Minnesanteckningar från arbetsgrupp om mentorskap för nyanställda

Idén om att brukare ska fungera som mentorer/handledare för nyanställda socialsekreterare har kommit upp i en innovationsgrupp där både brukare och representanter från socialförvaltningen deltar. Det skulle bidra till att minska glappet mellan socionomutbildningen och det praktiska arbetet när du som socialarbetare ”kommer ut i verkligheten”.

Du kan läsa minnesanteckningarna från arbetsgruppens första möte här (pdf).

Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Under måndagens möte på Bryggan rapporterade vi från tillgänglighetsgruppens första möte. Bo Pettersson och Johanna Callegari informerade om ett mentorsprojekt för nyanställda socialsekreterare. Vi pratade också om ett förslag på riktlinjer för arvoden för brukarmedverkan.

Du kan läsa minnesanteckningarna är (pdf).

Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan 16 mars

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp på Bryggan.

Tid: 16 mars 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

 1. Rapport från “tillgänglighetsgruppens” första möte (läs mer om det här).
 2. Information om uppstartsmöte för samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och brukarorganisationerna kring brukare som mentorer för socionomstudenter och nyanställda socialsekreterare.
 3. Förslag på riktlinjer för arvoden till brukar- och närståenderepresentanter. Är de bra/tillräckligt tydliga? Hur vill organisationerna att det här ska fungera och användas? Du kan läsa utkastet här (pdf).

Väl mött!

Tillgänglighetsgruppens första möte

Samverkansteam ska skapa tryggare relationer mellan föräldrar och barn

Familjerätten, Dynamis, Familjehuset och socialförvaltningens mottagning bildar nu ett samverkansteam som ska jobba för att uppnå en trygg relation mellan barn och föräldrar vid separation och/eller konflikt.

Projektet är ett regeringsuppdrag som drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, där fem kommuner är utvalda att delta i pilotfasen: Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås. Det kommer att finnas en nationell styrgrupp och en nationell arbetsgrupp med representanter från alla kommunerna. Projektet kommer att pågå i tre år och utvärderas av forskare under våren 2017.

– Det var vår chef på familjerätten Lisbeth Davidsson som tyckte att det här lät spännande, så hon tog kontakt med Allmänna Barnhuset och frågade om vi fick vara med i försöksverksamheten. Vi var uppe och träffade Allmänna Barnhuset i oktober och nu drar vi igång, berättar Pia Ljungkvist, lokal samordnare.

Lärandestyrt förändringsarbete

Samverkansteamet ska utveckla ett tvärprofessionellt stöd som ska jobba förebyggande. De ska förändra och förbättra arbetsprocesserna, göra befintliga insatser mer tillgängliga, prova nya former av stöd och tidiga insatser och förstärka barnens delaktighet.

– Det blir ett lärandestyrt förbättringsarbete. Varje kommun kommer prova sig fram och vi kommer antagligen att göra på lite olika sätt, men vi kommer att träffas och byta erfarenheter under projektets gång.

Barnperspektivet viktigt

Först och främst ska samverkansteamet kartlägga vilka behov som finns, genom att fråga olika stödverksamheter, föräldrar och barn. Just barnens delaktighet är extra viktigt i projektplanens övergripande mål:

“Barnets delaktighet i familjerättsliga konflikter behöver förstärkas och utvecklas i enlighet med Barnkonventionens artiklar om att alla barn har rätt att komma till tals, bli lyssnade till och vara delaktiga i beslut som rör dem.”

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten

Minnesanteckningar från första mötet med nytt "brukarråd"

Torsdagen den 5 mars träffades frivilligorganisationerna RSMH/Lyktan, Fontänhuset Bryggan, RIA Hela Människan, RFHL Q-kulan och Schizofreniföreningen tillsammans med socialförvaltningens psykiatrisamordnare Åke Malmén och Region Skånes inflytandesamordnare Björn Larsson.

Syftet var att bilda ett nytt brukarråd för Helsingborg, som kan fungera som en paraplyorganisation för brukarinflytande i regionen och staden. Vad gruppen ska kalla sig för att inte förväxlas med andra brukargrupper är ännu inte bestämt.

Du kan läsa minnesanteckningarna från första mötet här (pdf).