Inventering av psykisk funktionsnedsättning

Socialförvaltningen har gjort en omfattande inventering av behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Du kan läsa rapporten här (pdf).

Totalt kom det in 1193 enkätsvar om unika personer i målgruppen.

Behov av hjälp i vardagen

Bland de behov som angavs fanns bland annat: meningsfull sysselsättning, hjälp med formella kontakter, hjälp att ta och ge information, hjälp att lösa vardagsproblem, hjälp att hantera ekonomi, hjälp att handla, laga mat, städa, tvätta och sköta mediciner.

Prioriterade områden

I en uppföljande workshop identifierades tre prioriterade områden att jobba vidare med och förslag på åtgärder.

Samverkan

Inventeringen visade att lite mer än hälften av brukarna haft kontakt med både socialtjänst och psykiatri senaste 12 månaderna och att mer än var tionde respondent inte visste om det fanns någon samverkan. Samordnad individuell plan SIP hade upprättats/höll på att upprättas i samarbete mellan kommun och landsting för en femtedel av brukarna.

Det måste finnas någon som ansvarar för att ta reda på vad personen vill och som har det övergripande ansvaret, en Case Manager, IPS-coach eller kontaktperson. Vi måste få fler att arbeta och förstå vikten av en SIP, som är lagstadgad och som utgår från klientens behov där alla bidrar med det de kan från sin verksamhet. På så sätt utgår vi från individens vilja och samlas runt dennes mål. Vi behöver mer kunskap om upplevd egenmakt och delat beslutsfattande. Vi behöver skapa respekt för varandras yrkesroller och sträva mot en gemensam värdegrund, förhållningssätt, kunskap, respekt och bemötande mot individen. Vi måste bli bättre på tydlig kommunikation i samverkan med professionen och med individen i fokus.

Barnperspektiv

Kartläggningen visade att drygt var sjunde brukare hade egna hemmaboende barn. Det fanns minst 318 barn som bodde med en vuxen som tillhörde målgruppen. I dagsläget är det svårt att ta fram information om hur brukaren och dess barn påverkas i sin vardag.

Först och främst behövs en kartläggning av identifierade familjer i inventeringen och att ett barnperspektiv är självklar i all samverkan och samarbete. Det man lyfte fram var bland annat det måste till mer kunskap om olika metoder för att både stödja barnet i olika stödverksamheter och brukaren genom till exempel föräldrautbildning. Men också samverkan med skolan, BVC och barn & ungdomsverksamheten inom socialtjänsten. Vi behöver mer kunskap om dessa familjers behov och vad respektive organisation står för. Vi vet att barnen finns men ser inte alltid dem.

Meningsfull sysselsättning

Enligt inventeringen hade drygt två tredjedelar av brukarna inte haft någon form av sysselsättning eller arbete senaste 12 månaderna. Bara var tionde brukare hade bedömts stå till arbetsmarknadens förfogande. Man saknade kunskap i hälften av svaren om brukaren deltog i en organiserad aktiv fritid. Drygt hälften av brukarna hade sin huvudsakliga försörjning från arbetsmarknadsförvaltningen i form av försörjningsstöd och var tredje från försäkringskassan i form av sjuk- eller aktivitetsersättning.

Sysselsättning måste utgå från individens egna önskemål och anpassade efter dennes behov. Framför allt har socialtjänsten ett ansvar för att möjliggöra sysselsättning. Förslag på vad behövs är att utöka IPS-verksamheten (arbetslivsinriktad rehabilitering genom individuell placering och stöd), skapa sociala företag, öka samverkan med föreningslivet och använda befintliga strukturer i samhället som arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Möjliga hinder fördetta kan vara att detta prioriteras lågt, till exempel i förhållande till bostad och försörjning inom socialtjänsten.

Om inventeringen

Medverkande i inventeringen var från Helsingborg stad: socialförvaltningen,
vård- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden); från Region Skåne Helsingborg: vuxenpsykiatrin, Södermottagningen, rättspsykiatrin och vuxenhabiliteringen; samt kriminalvården.

Inventeringen genomfördes från april till september 2014.

Föreställning: Sinnesro på sentimentalsjukhuset

Nu kommer föreställningen Sinnesro på sentimentalsjukhuset till Skåne. Ta chansen att se Olle Carlsson och Toni Holgersson framföra en musikföreställning tillsammans. Båda har egen erfarenhet av missbruk och hemlöshet och att ”komma tillbaka”. Dessutom medverkar attitydambassadören Allan Hedman.

Författaren och prästen Olle Carlsson är aktuell med boken Just idag – 365 tankar för sinnesro. Toni Holgersson är flerfaldigt grammisnominerade artist och utkom med det kritikerrosade albumet Sentimentalsjukhuset 2012. Tillsammans bjuder de på livsbekräftande och livsbekraftande ord och visor.

Var: Helsingborgs stadsbibliotek, Café Birger
När: fredagen den 24 april, klockan 17:00

Fri entré.

Arrangeras av stadsbiblioteket och S:t Lukas.

sinnesro_pa_sentimentalsjukhuset

Minnesanteckningar från brukarråd 7 april

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 13 april

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 13 april 14:00-15:00
Plats: Bryggan

På agendan:

1.       Genomgång av nya funktioner på oppnasoc.se. Här kan du nu kan läsa korta beskrivningar av vilka olika grupper med brukarmedverkan som finns, få alla minnesanteckningar samlade för respektive grupp, se aktuella möten i en kalender och sortera nyheter efter kategori.

2.       Från förra mötet: Vilka e-tjänster hade det varit intressant att skapa på webben för socialförvaltningens klienter?

Skicka gärna in förslag på frågor att ta upp, till exempel genom att kommentera nedan!

Enklare att hitta gamla nyheter och minnesanteckningar

Nu finns gamla minnesanteckningar från våra olika brukargrupper även upplagda under respektive sida i menyn (Utveckling > Delaktighet för brukare > ”Gruppnamn”), tillsammans med korta beskrivningar av grupperna.

Ett annat alternativ är att klicka på de olika kategorierna för nyheter lite längre ned till höger, så får du alla nyheter om en viss grupp/kategori samlade.

Kalender

En kalender över aktuella möten med brukargrupperna finns nu här.

Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 30 mars

Under måndagens möte pratade vi om vilka olika grupper med brukarmedverkan som finns knutna till socialförvaltningens utvecklingsarbete och hur de förhåller sig till varandra.

Vi tog också upp socialförvaltningens satsning på e-tjänster och klarspråk.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar från tillgänglighetsgruppen 23 mars

Arbetsgruppen för ökad tillgänglighet i socialförvaltningens vuxenverksamhet hade sitt andra möte 23 mars. Gruppen ska titta på hur socialförvaltningen och brukarorganisationerna tillsammans kan underlätta för den enskilde under väntetiden mellan första kontakten med socialförvaltningen till mötet med en ansvarig handläggare på utredningsenheten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Färre akut hemlösa i Helsingborg

Efter den stora uppgången av antalet akut hemlösa 2014 visar årets hemlöshetskartläggning på en halvering och tillbakagång till under tidigare nivå.

Du kan läsa rapporten från årets kartläggning i sin helhet här (pdf).

Enligt kartläggningen finns det idag 63 kända personer i akut hemlöshet, det vill säga de som ordnar sitt boende tillfälligt från natt till natt. 16 av dessa uppger att de sover ute eller i offentliga utrymmen. 32 personer ordnar tillfälliga boenden en natt i taget. 15 sover i de lokaler där Hemlösas hus tidigare bedrev nattverksamhet.

– Det är förstås glädjande att det rör sig åt rätt håll efter vår stora satsning i samband med den formella stängningen av Hemlösas hus förra året, men det visar också att vi har mycket kvar att göra. Härnäst måste vi försöka motivera dem som fortfarande sover i Hemlösas hus lokaler att ta emot vårt stöd och bereda platser för dem, säger Björn Wäst, chef på socialförvaltningens stödboendeenhet.

Det nya stödboendet Kronan, med 18-20 platser beräknas kunna öppna i slutet av sommaren 2015.

Kontakt med socialtjänsten

På frågan om de har kontakt med socialtjänsten (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen) uppger 25 personer kontakt med socialförvaltningen och 28 med arbetsmarknadsförvaltningen. 18 personer uppgav att de inte hade någon kontakt alls med socialtjänsten.

Om hemlöshetskartläggningen

Kartläggningen är ett samarbete mellan socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) och frivilligorganisationerna och görs som en enkätstudie tredje veckan i januari varje år.

– Siffrorna är ett nedslag under en vecka, en indikation på läget, men det är svårt att få en total överblick och det finns sannolikt stora variationer under ett år, menar Björn Wäst.

2014 visade kartläggningen på 122 akut hemlösa personer, vilket var en dramatisk ökning jämfört med 71 (2013) och 79 (2012).

EU-migranter är inte inkluderade i hemlöshetskartläggningen.

Sammanfattning av hemlöshetssatsningen 2014

  • Runt 40 personer flyttade under hösten från Hemlösas hus till andra boenden i stadens regi. Ytterligare ett tiotal har flyttat under våren.
  • Två uppsökande boendehandläggare rekryterades för att kartlägga behovet av stödboendeplatser för de personer som då bodde på Hemlösas hus, men även generellt i staden. De fortsätter nu att jobba uppsökande och motiverande, i samarbete med frivilligorganisationerna.
  • Stödboendet Fenix utökades med 6 biståndslösa (akuta) boendeplatser och fick stärkt bemanning med vaken nattpersonal.
  • Personalstyrkan på stödboendet Carnot utökades för att bland annat utveckla det motiverande arbetet i verksamheten, med syfte att ge de boende bättre förutsättningar att komma vidare till långsiktigare boendelösningar.
  • Personer som bodde på stödboendena Fenix och Carnot som bedömdes klara av enskilt boende med stöd erbjöds boende i bostadssocial lägenhet eller stödlägenhet.
  • Bostad först fick ett tillskott på 5 lägenheter och verksamheten kunde tillsätta dessa lägenheter omgående.
  • Träningslägenheterna utökades med 10 lägenheter (15 platser) och boendestödet med två tjänster, för bibehållen kvalitet i verksamheten.
  • Sammantaget satsade socialnämnden under hösten 2014 drygt 5,5 miljoner kronor extra på hemlöshetsarbetet från förvaltningens ackumulerade överskott. Totalkostnaden för stadens bostadssociala insatser uppskattades innan dess till cirka 54 miljoner kronor per år.

Vill du vara med på Ångestloppet?

Fredagen den 27 mars är det dags för ett av världens kortaste stadslopp, Bryggans Ångestlopp. Starten går 12:00 nedanför Terrasstrapporna längst upp på Stortorget i Helsingborg.

Loppet är cirka 200 meter och slutar vid Bryggans klubbhus. Samma dag firar Bryggan 22 år. Klubben bjuder på korv och dryck och berättar lite kortfattat om vad det innebär att ha ångest.

terrasstrappan_liten

Varför ett ångestlopp?

Ångest har vi alla till och från men för vissa kan ångesten vara så kraftig att den tar ifrån oss förmågan att leva med andra människor, ta hand om oss själva eller lusten att vilja bevara våra liv. Det går att förhindra eller minska ångestens inverkan. Det första är att acceptera den och det andra är att dämpa ångestens röst som ekar på insidan.

Genom att medverka denna dag kommer du att stöta på andra som också lider till och från av ångest. Men genom att vi alla umgås och har roligt en stund kommer rösten överröstas och kramperna i bröstet kommer ersättas av andfåddhet.

Du kan läsa mer om Fontänhuset Bryggans verksamhet här.