Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Under måndagens möte på Bryggan rapporterade vi från tillgänglighetsgruppens första möte. Bo Pettersson och Johanna Callegari informerade om ett mentorsprojekt för nyanställda socialsekreterare. Vi pratade också om ett förslag på riktlinjer för arvoden för brukarmedverkan.

Du kan läsa minnesanteckningarna är (pdf).

Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan 16 mars

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp på Bryggan.

Tid: 16 mars 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

  1. Rapport från ”tillgänglighetsgruppens” första möte (läs mer om det här).
  2. Information om uppstartsmöte för samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och brukarorganisationerna kring brukare som mentorer för socionomstudenter och nyanställda socialsekreterare.
  3. Förslag på riktlinjer för arvoden till brukar- och närståenderepresentanter. Är de bra/tillräckligt tydliga? Hur vill organisationerna att det här ska fungera och användas? Du kan läsa utkastet här (pdf).

Väl mött!

Tillgänglighetsgruppens första möte

Samverkansteam ska skapa tryggare relationer mellan föräldrar och barn

Familjerätten, Dynamis, Familjehuset och socialförvaltningens mottagning bildar nu ett samverkansteam som ska jobba för att uppnå en trygg relation mellan barn och föräldrar vid separation och/eller konflikt.

Projektet är ett regeringsuppdrag som drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, där fem kommuner är utvalda att delta i pilotfasen: Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås. Det kommer att finnas en nationell styrgrupp och en nationell arbetsgrupp med representanter från alla kommunerna. Projektet kommer att pågå i tre år och utvärderas av forskare under våren 2017.

– Det var vår chef på familjerätten Lisbeth Davidsson som tyckte att det här lät spännande, så hon tog kontakt med Allmänna Barnhuset och frågade om vi fick vara med i försöksverksamheten. Vi var uppe och träffade Allmänna Barnhuset i oktober och nu drar vi igång, berättar Pia Ljungkvist, lokal samordnare.

Lärandestyrt förändringsarbete

Samverkansteamet ska utveckla ett tvärprofessionellt stöd som ska jobba förebyggande. De ska förändra och förbättra arbetsprocesserna, göra befintliga insatser mer tillgängliga, prova nya former av stöd och tidiga insatser och förstärka barnens delaktighet.

– Det blir ett lärandestyrt förbättringsarbete. Varje kommun kommer prova sig fram och vi kommer antagligen att göra på lite olika sätt, men vi kommer att träffas och byta erfarenheter under projektets gång.

Barnperspektivet viktigt

Först och främst ska samverkansteamet kartlägga vilka behov som finns, genom att fråga olika stödverksamheter, föräldrar och barn. Just barnens delaktighet är extra viktigt i projektplanens övergripande mål:

”Barnets delaktighet i familjerättsliga konflikter behöver förstärkas och utvecklas i enlighet med Barnkonventionens artiklar om att alla barn har rätt att komma till tals, bli lyssnade till och vara delaktiga i beslut som rör dem.”

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten

Minnesanteckningar från första mötet med nytt "brukarråd"

Torsdagen den 5 mars träffades frivilligorganisationerna RSMH/Lyktan, Fontänhuset Bryggan, RIA Hela Människan, RFHL Q-kulan och Schizofreniföreningen tillsammans med socialförvaltningens psykiatrisamordnare Åke Malmén och Region Skånes inflytandesamordnare Björn Larsson.

Syftet var att bilda ett nytt brukarråd för Helsingborg, som kan fungera som en paraplyorganisation för brukarinflytande i regionen och staden. Vad gruppen ska kalla sig för att inte förväxlas med andra brukargrupper är ännu inte bestämt.

Du kan läsa minnesanteckningarna från första mötet här (pdf).

Minnesanteckningar från Bryggan 2 mars

Resultatet av socialförvaltningens brukarenkät

Brukarenkäten för 2014 visar bland annat att:

  • 87 procent av de tillfrågade tycker att de får den hjälp de behöver (91 procent 2013)
  • 74 procent sätter betyg mellan 8-10 (på en tiogradig skala) på den hjälp/rådgivning de har fått (69 procent 2013)
  • 81 procent tycker att deras situation har förbättrats något eller mycket i och med kontakten med socialförvaltningen (76 procent 2013).

Här kan du läsa resultatet av socialförvaltningens brukarenkät 2014.

Så här såg resultatet ut 2013.

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp på Bryggan.

Tid: 2 mars 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

  1. Åke Malmén, psykiatrisamordnare, kommer och pratar om psykiatrins brukarråd
  2. Hur använder vi bäst Öppna soc och vår faceboogrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg? Hur kan vi till exempel använda dem för att kommunicera kring projektet om ökad tillgänglighet i socialförvaltningens mottagningsprocess?

Förhoppningsvis kommer vi också att ha med oss socialförvaltningens utvecklare för delaktighet Johanna Callegari, som är tillbaka efter föräldraledighet.

Väl mött!

Minnesanteckningar från Bryggan 16 februari