Rapport om samverkan mellan lokala samrådets parter

På uppdrag av stadens psykiatrisamordnare har Framtidsutbildning AB tagit fram en rapport om hur samverkan fungerar mellan Region Skåne, Helsingborgs stad, primärvården, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och brukarorganisationer när det gäller psykiatri och missbruksvård.

I rapporten framkommer det att samverkan i de forum som belysts främst är av operativ karaktär och rör frågor i närtid. Detta skapar positiva värden för klienter, patienter och brukare genom att aktuella utmaningar för enskilda individer kan lösas på ett bra sätt.

Frågor på gruppnivå berörs även i hög utsträckning. Detta kan bland annat röra nya rutiner, utbildning och handledning samt gemensam syn på en återkommande utmaning.

Utvärderingen påvisar dock att samverkansforumen i låg utsträckning arbetar på strategisk nivå och därför i begränsad utsträckning når påverkan på organisatorisk och strukturell nivå.

Du kan läsa hela rapporten här (pdf).

Avbryt

Lämna en kommentar