Redovisning av stimulansmedel för psykisk hälsa

Helsingborgs stad redovisar hur vi har använt nationella stimulansmedel för psykisk hälsa och suicidprevention under 2021.

Bland satsningarna 2021 kan vi bland annat se ett utökat arbete för att förebygga självmord, en rekordsatsning med fem olika programpunkter under Skåneveckan för psykisk hälsa, breda utbildningsinsatser till stadens medarbetare och arbete med existentiell hälsa tillsammans med ungdomar.

Stimulansmedel – insatser och utvärdering 2021 (pdf)

I detta dokument ingår stadens samtliga insatser bekostade av stimulansmedel för 2021, inklusive utvärdering.

Vad är stimulansmedel?

De nationella stimulansmedlen ger förutsättningar för att utveckla ett samhälle som bättre kan motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. För att få stimulansmedel ska stadens förvaltningar ha aktiviteter enligt, Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 – Överenskommelse, mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR), de länsgemensamma handlingsplanerna och våra lokala överenskommelser.

Det innebär bland annat:

  • Fortsatt utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner samt vård av hög kvalitet där patienterna finns – mobila lösningar
  • God vård och omsorg som är effektiv och säker, utgår från individens behov och är baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Följande fem fokusområden gäller:

  • förebyggande och främjande insatser
  • tillgängliga och tidiga insatser
  • enskildas delaktighet och rättigheter
  • utsatta grupper
  • ledning, styrning och organisation.
Avbryt

Lämna en kommentar