Så förebygger staden psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa

Helsingborgs stad redovisar nu hur vi har använt nationella stimulansmedel för psykisk hälsa och suicidprevention under 2023. Du kan läsa resultat och effekter för samtliga satsningar.

Bland satsningarna 2023 kan vi bland annat se:

 • Information om kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst genom Vård- och insatsprogrammet, VIP
 • En satsning på skolnärvaro för ungdomar
 • En satsning på utbildning i hbtqi
 • Medarbetardagar om återhämtning
 • Familjerättsligt arbete vid våld i nära relation
 • Kvinnofridskonferens för familjevåldsgruppen
 • Peer Support på Karpens aktivitetshus
 • Peer Support-utbildning för två medarbetare på Sköldenborg och Bostad först för att arbeta med återhämtning i verksamheterna
 • Häng med oss ut – samarbete med Friluftsfrämjandet
 • Deltagande i Skåneveckan för psykisk hälsa, med bland annat föreningsmässa på Dunkers och snabbutbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa
 • Ett fortsatt och utökat arbete för att förebygga självmord
 • Utbildningssatsning om psykisk ohälsa och psykisk hälsa bland stadens medarbetare, första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)
 • Satsning på MHFA för chefer på socialförvaltningen.

Stimulansmedel – redovisning och utvärdering 2023 (pdf)

Vad är stimulansmedel?

De nationella stimulansmedlen ger förutsättningar för att utveckla ett samhälle som bättre kan motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. För att få stimulansmedel ska stadens förvaltningar ha aktiviteter enligt Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention, mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR), de länsgemensamma handlingsplanerna och våra lokala överenskommelser.

Det innebär bland annat:

 • Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner
 • En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg

Följande fem fokusområden gäller:

 • förebyggande och främjande insatser
 • tillgängliga och tidiga insatser
 • enskildas delaktighet och rättigheter
 • utsatta grupper
 • ledning, styrning och organisation.
Avbryt

Lämna en kommentar