Så förebygger staden psykisk ohälsa och främjar psykisk hälsa

Helsingborgs stad redovisar nu hur vi har använt nationella stimulansmedel för psykisk hälsa och suicidprevention under 2022. Du kan läsa resultat och effekter för samtliga satsningar.

Bland satsningarna 2022 kan vi bland annat se:

 • ett fortsatt utökat arbete för att förebygga självmord
 • fyra olika programpunkter under Skåneveckan för psykisk hälsa
 • utbildningssatsning om psykisk ohälsa och psykisk hälsa bland stadens medarbetare
 • en satsning på skolnärvaro för ungdomar
 • medarbetardagar om återhämtning
 • Peer Support på Karpens aktivitetshus
 • Mobila lösningar – digitalt signeringsverktyg för medicinhantering
 • Information om kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård och socialtjänst genom Vård- och insatsprogrammet, VIP.

Stimulansmedel – redovisning och utvärdering 2022 (pdf)

Vad är stimulansmedel?

De nationella stimulansmedlen ger förutsättningar för att utveckla ett samhälle som bättre kan motverka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. För att få stimulansmedel ska stadens förvaltningar ha aktiviteter enligt, Överenskommelse om psykisk hälsa och suicidprevention, mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR), de länsgemensamma handlingsplanerna och våra lokala överenskommelser.

Det innebär bland annat:

 • Utvecklingsarbete utifrån lokala och regionala handlingsplaner
 • En kunskapsbaserad och säker vård och omsorg

Följande fem fokusområden gäller:

 • förebyggande och främjande insatser för barn och unga
 • enskildas delaktighet och rättigheter: patienter, brukare och anhöriga
 • kunskapsbaserad och säker vård och omsorg
 • tillgängliga och tidiga insatser
 • självmordsförebyggande arbete
Avbryt

Lämna en kommentar