Socialnämndens beslut i korthet 2017-05-31

Socialnämnden tar beslut i olika ärenden gällande socialförvaltningen. Läs Socialnämndens beslut från mötet 2017-05-31.

Dagordningen för kvällens möte innefattande 29 ärenden. Nästa möte inträffar 21 juni och beräknas innehålla minst lika många ärenden. Av dessa ärenden omfattades 13 av sekretessreglering (endast tillgängliga för nämndens politiker och vissa tjänstemän).

Mötet började klockan 17:00 och avslutades 20:40. Vid kvällens möte närvarade också Cecilia Zaar, chefskoordinator. Nedan redovisas innehållet, notera att enskilda ärenden har uteslutits på grund av sekretessbestämmelser.

Höjdpunkter

Information om delårsbokslut 1 

Ekonomichef Annette Mårs redogör för förvaltningen/nämndens verksamhet och ekonomi fram till april 2017. Följande framgår:

 • Kugghjulsutredningar är en metod framtagen av Part, där barnavårdsutredningar görs i tätt samarbete mellan familjen, skolan och socialtjänsten. Part övergick från projektstadiet till permanent metod under endast sex veckor.
 • Ny boendeform för ensamkommande ungdomar, stödboende, etableras på Fredriksdal.
 • Resultatet vid NKI mätningen av företagsklimatet för 2016 visade fortsatt framgång gällande serveringstillstånd. Resultat över 70 är ett mycket bra, vi landade på 72.
 • Kostnaderna för externt köpt vård har under första tertialet ökat igen framförallt på grund av LVM- vård, skyddsboende för våldsutsatta och brottsoffer.
 • Inflödet av nya klienter fortsätter att öka, framförallt barn och ungdomar.
 • Vi fortsätter att arbete med att nå stadens vision Helsingborg 2035 och socialnämndens mål.
 • Socialnämndens helårsprognos för årets resultat visar på ett nollresultat.

Nästa delårsbokslut redogörs för socialnämnden den 28 september och avser perioden maj – augusti 2017.

Information gällande samverkansenkät

Socialdirektör Dinah Åbinger redogör för förvaltningens samverkansenkät. Följande framgår:

 • Mycket positivt resultat överlag både 2016 och 2017.
 • Förbättrad tillgång till minnesanteckningar och dagordning.
 • Delaktiga arbetsmiljöombud vid riskbedömning och upprättande av handlingsplaner.
 • Socialförvaltningen har initierat ett samarbete med Akademikerförbundet SSR och Kommunal för att utveckla samverkan inom APT.
 • Utbildningspaket för chefer ska utformas under hösten. Syftet är att öka kompetens och skapa känsla av trygghet inför att hålla APT 

Förslag till yttrande avseende proposition 2016/17:106 

Ärendet har initierat av Socialdepartementet där socialnämnden (för Helsingborgs räkning) är en av remissinstanserna på grund av nämndens ansvarsområde vuxen. Förslaget innebär en förändring av övergångsreglerna för patienter i sluten psykiatriskt vård. I propositionen föreslås att nya lagen ska gälla från och med 2019-01-01 och att nuvarande lagstiftning ska gälla år 2018.

Kommuner (kommunala myndigheter) är inte skyldiga att besvara statliga remisser men det är ett bra tillfälle att lämna synpunkter. Socialnämnden skriver bland annat att:

 • Det behövs övergångslagar för att säkerställa att vården och omsorgen för patienter inom den psykiatriska slutenvården blir trygg, säker och kvalitativ efter utskrivning.
 • Konsekvenserna av lagändringen är svåra att förutse. Konsekvenserna beror på hur väl den nya lagstiftningen implementeras i den öppna landstingsfinansierade vården och hur väl arbetet med samverkan mellan kommun och region faller ut.
 • Socialnämnden i Helsingborgs stad vill gärna att de 30 dagars frist som finns idag blir permanenta då denna patientgrupp är förändringskänslig. Individuella lösningar behöver tillämpas i hög grad.

Socialnämnden beslutade att skicka sitt yttrande till Socialdepartementet.

Förslag till yttrande avseende utredning om samlad LSS-verksamhet         

Kommunfullmäktige har den 14 – 15 juni 2016 § 99 gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att tillsammans med socialnämnden utreda möjligheterna att lägga stadens LSS-verksamheter under en nämnd. Vård – och omsorgsnämnden har skickat ärendet för yttrande till socialnämnden. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget i strävan om att få en tydligare organisation som minskar risken för LSS-verksamheten att falla mellan organisationerna och för högre kvalitetssäkring gentemot klienterna. Eventuell överflytt av LSS-verksamheten beräknas kosta 25 miljoner kronor.

Socialnämnden skriver att dialogmöten bör äga rum vid eventuell omorganisation. Syftet med dialogmöten är att tydliggöra arbetssättet samt identifiera och undanröja hinder som kan uppstå i nya gränssnitt. Detta för brukarnas skull, deras anhöriga och våra medarbetare.

Socialnämnden beslutade att skicka sitt yttrande till Vård- och omsorgsnämnden.

Begäran om yttrande till IVO avseende HVB Blåkullagatan, Brigaden samt Industrigatan 

Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har, efter inspektion på berörda HVB och möte med socialförvaltningens/socialnämndens företrädare, begärt ytterligare redogörelse gällande sina frågor. Verksamhetsområdet Ensamkommande barn och unga har svarat på IVO:s frågor och skriver följande:

 • Socialnämnden planerar att ha delade rum för ensamkommande barn och unga även i framtiden. Erfarenhet visar att många ensamkommande barn/unga vill bo tillsammans. Att dela rum i ett kulturellt perspektiv uppfattas av en stor majoritet ungdomar som en tröst och stimulans, inte som en belastning
 • Våra HVB-verksamheter och personalen har som primär uppgift att garantera barnen/unga en trygg och säker tillvaro samt en fungerande vardag. Enskilda rum kan ordnas om behov finns bland ensamkommande barn och unga.
 • För att tillse lagar som gäller HVB finns egenkontroll. Kontrollen består av granskning av journaler, inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter samt undersökning av förhållningssätt och attityder hos personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet om det finns.
 • Dokumentation görs i verksamhetssystemet Pro Capita.

Socialnämnden beslutade att skicka sina yttranden till Inspektionen för vård och omsorg.

Förslag till yttrande gällande stadsplan 2017

Begäran om yttrande angående stadsplan 2017 har kommit in till socialnämnden den 21 april 2017. Stadsplan 2017 beskriver hur Helsingborgs stad ska använda den kommunala marken år 2035 för att klara av behov som finns kring bostäder, arbetsplatser, offentlig service (såsom skolor, förskolor, idrottshallar, etc.) med mera. Socialnämnden ställer sig positivt till stadsplan 2017 och påpekar följande:

 • Betydelsen av varierande upplåtelseformer
 • Socialnämnden bör inkluderas i framtida stadsplaner via referensgrupper och arbetsgrupper. Socialnämnden har relevant kunskap och erfarenhet från arbetet med helsingborgare för att utveckla en sammanhållen stad etc.

Socialnämnden beslutade att skicka yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.

Ladda ner Socialnämndens beslut 2017-05-31 (PDF)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *