Tillitsdelegationen besöker socialförvaltningen

Regeringens tillitsdelegation kommer till socialförvaltningen på besök 10 maj. De är intresserade av hur vi jobbar med styrning och utveckling.

Tillitsdelegationen ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för invånarna.

Du kan läsa mer om tillitsdelegationen på deras webbplats.

Följande står på programmet under dagen:

  • Stadsdirektören Palle Lundberg inleder genom att prata om hur staden jobbar med målstyrning.
  • Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) och kvalitets- och utvecklingschef Kalle Pettersson diskuterar målstyrningens utmaning vad gäller att balansera mellan politiska mål, kontrollerande mätetal och kontrollerande myndigheter.
  • Målstyrning i praktiken – familjebehandlingsenheten berättar om hur de skapar aktiviteter kring sina styrkort.
  • Socialtjänst genom tjänstelogik – utvecklaren Leif Redestig berättar om hur socialförvaltningen försöker öka invånarnas upplevda nytta av de sociala tjänsterna genom brukardriven verksamhetsutveckling.
  • Ledningsgrupp för utveckling – mötesforum där invånare, brukarutvecklare och tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen träffas regelbundet för att tillsammans överblicka de projekt och arbetsgrupper som jobbar på att förändra och förbättra de sociala tjänsterna.
  • Samskapade utredningar – presentation av ett pågående arbete tillsammans med barn och ungdomar samt organisationen Maskrosbarn.
  • Fyrfältaren/ärendematrisen – presentation av en modell för mätning av socialsekreterarens upplevda ärendetyngd.
  • Avslutande dialog på temat: När ett tjänstelogiskt arbetssätt möter ett förvaltningslogiskt. Ett problem såväl Tillitsdelegationen som Helsingborgs socialtjänst sett är hur tjänstelogiken och den tillitsfulla styrningen många gånger krockar med den traditionella förvaltningslogikens hierarkiska besluts- och kommunikationskanaler. Hur minimerar man risken att chefer på mellannivå känner sig klämda när det byggs upp tryck och förväntningar inte bara uppifrån utan även underifrån med invånare och medarbetare i fronten?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *