Delaktighet för brukare

Socialförvaltningens ambition är att skapa bättre värde för våra brukare. Under 2014 påbörjade vi ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling. För att arbetet ska vara hållbart måste vi involvera brukare, eftersom de har unika erfarenheter, kontakter och förtroendekapital genom sina organisationer och nätverk.

Framgångsrika organisationer präglas av ett innovativt klimat. Det vill säga, de uppmärksammar ständigt nya förslag till förbättring. Våra brukare har ofta idéer och konkreta förslag för hur vi kan förbättra vårt arbete och vara till mer nytta för dem och det är något vi måste dra nytta av.

Socialförvaltningen har inlett ett samarbete med lokala frivilligorganisationer för att ta tillvara brukares kunskaper och erfarenheter i förändringsarbetet.

Genom grupperna vill socialförvaltningen öka delaktighet och inflytande. De konkreta förslagen som kommer fram förs vidare inom socialförvaltningen för att undersöka om de kan leda till förändringar. Ambitionen är att förslag och idéer ska tillvaratas på bästa sätt och att vi kontinuerligt ska återkoppla vad som händer med olika förslag.

tradet
tradet

Innovationsgrupper

Under hösten 2014 och våren 2015 startade vi ett antal utvecklings- och innovationsgrupper för brukare. I de första grupperna medverkade brukare och medarbetare från ett av förvaltningens stödboenden för psykiskt funktionsnedsatta och brukare med missbrukserfarenheter.

Innovationsgrupperna bygger på ett koncept från CTF (Centrum för Tjänsteforskning, Karlstad universitet) som går ut på att systematiskt uppmärksamma medarbetares och brukares konkreta förslag till förbättring.

Avbryt

Lämna en kommentar