Vill du vara med på Ångestloppet?

Fredagen den 27 mars är det dags för ett av världens kortaste stadslopp, Bryggans Ångestlopp. Starten går 12:00 nedanför Terrasstrapporna längst upp på Stortorget i Helsingborg.

Loppet är cirka 200 meter och slutar vid Bryggans klubbhus. Samma dag firar Bryggan 22 år. Klubben bjuder på korv och dryck och berättar lite kortfattat om vad det innebär att ha ångest.

terrasstrappan_liten

Varför ett ångestlopp?

Ångest har vi alla till och från men för vissa kan ångesten vara så kraftig att den tar ifrån oss förmågan att leva med andra människor, ta hand om oss själva eller lusten att vilja bevara våra liv. Det går att förhindra eller minska ångestens inverkan. Det första är att acceptera den och det andra är att dämpa ångestens röst som ekar på insidan.

Genom att medverka denna dag kommer du att stöta på andra som också lider till och från av ångest. Men genom att vi alla umgås och har roligt en stund kommer rösten överröstas och kramperna i bröstet kommer ersättas av andfåddhet.

Du kan läsa mer om Fontänhuset Bryggans verksamhet här.

Minnesanteckningar från arbetsgrupp om mentorskap för nyanställda

Idén om att brukare ska fungera som mentorer/handledare för nyanställda socialsekreterare har kommit upp i en innovationsgrupp där både brukare och representanter från socialförvaltningen deltar. Det skulle bidra till att minska glappet mellan socionomutbildningen och det praktiska arbetet när du som socialarbetare ”kommer ut i verkligheten”.

Du kan läsa minnesanteckningarna från arbetsgruppens första möte här (pdf).

Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 16 mars

Under måndagens möte på Bryggan rapporterade vi från tillgänglighetsgruppens första möte. Bo Pettersson och Johanna Callegari informerade om ett mentorsprojekt för nyanställda socialsekreterare. Vi pratade också om ett förslag på riktlinjer för arvoden för brukarmedverkan.

Du kan läsa minnesanteckningarna är (pdf).

Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan 16 mars

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp på Bryggan.

Tid: 16 mars 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

  1. Rapport från ”tillgänglighetsgruppens” första möte (läs mer om det här).
  2. Information om uppstartsmöte för samarbete mellan Lunds universitet, Helsingborgs stad och brukarorganisationerna kring brukare som mentorer för socionomstudenter och nyanställda socialsekreterare.
  3. Förslag på riktlinjer för arvoden till brukar- och närståenderepresentanter. Är de bra/tillräckligt tydliga? Hur vill organisationerna att det här ska fungera och användas? Du kan läsa utkastet här (pdf).

Väl mött!

Tillgänglighetsgruppens första möte

Samverkansteam ska skapa tryggare relationer mellan föräldrar och barn

Familjerätten, Dynamis, Familjehuset och socialförvaltningens mottagning bildar nu ett samverkansteam som ska jobba för att uppnå en trygg relation mellan barn och föräldrar vid separation och/eller konflikt.

Projektet är ett regeringsuppdrag som drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, där fem kommuner är utvalda att delta i pilotfasen: Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås. Det kommer att finnas en nationell styrgrupp och en nationell arbetsgrupp med representanter från alla kommunerna. Projektet kommer att pågå i tre år och utvärderas av forskare under våren 2017.

– Det var vår chef på familjerätten Lisbeth Davidsson som tyckte att det här lät spännande, så hon tog kontakt med Allmänna Barnhuset och frågade om vi fick vara med i försöksverksamheten. Vi var uppe och träffade Allmänna Barnhuset i oktober och nu drar vi igång, berättar Pia Ljungkvist, lokal samordnare.

Lärandestyrt förändringsarbete

Samverkansteamet ska utveckla ett tvärprofessionellt stöd som ska jobba förebyggande. De ska förändra och förbättra arbetsprocesserna, göra befintliga insatser mer tillgängliga, prova nya former av stöd och tidiga insatser och förstärka barnens delaktighet.

– Det blir ett lärandestyrt förbättringsarbete. Varje kommun kommer prova sig fram och vi kommer antagligen att göra på lite olika sätt, men vi kommer att träffas och byta erfarenheter under projektets gång.

Barnperspektivet viktigt

Först och främst ska samverkansteamet kartlägga vilka behov som finns, genom att fråga olika stödverksamheter, föräldrar och barn. Just barnens delaktighet är extra viktigt i projektplanens övergripande mål:

”Barnets delaktighet i familjerättsliga konflikter behöver förstärkas och utvecklas i enlighet med Barnkonventionens artiklar om att alla barn har rätt att komma till tals, bli lyssnade till och vara delaktiga i beslut som rör dem.”

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten

Minnesanteckningar från första mötet med nytt "brukarråd"

Torsdagen den 5 mars träffades frivilligorganisationerna RSMH/Lyktan, Fontänhuset Bryggan, RIA Hela Människan, RFHL Q-kulan och Schizofreniföreningen tillsammans med socialförvaltningens psykiatrisamordnare Åke Malmén och Region Skånes inflytandesamordnare Björn Larsson.

Syftet var att bilda ett nytt brukarråd för Helsingborg, som kan fungera som en paraplyorganisation för brukarinflytande i regionen och staden. Vad gruppen ska kalla sig för att inte förväxlas med andra brukargrupper är ännu inte bestämt.

Du kan läsa minnesanteckningarna från första mötet här (pdf).

Minnesanteckningar från Bryggan 2 mars

Resultatet av socialförvaltningens brukarenkät

Brukarenkäten för 2014 visar bland annat att:

  • 87 procent av de tillfrågade tycker att de får den hjälp de behöver (91 procent 2013)
  • 74 procent sätter betyg mellan 8-10 (på en tiogradig skala) på den hjälp/rådgivning de har fått (69 procent 2013)
  • 81 procent tycker att deras situation har förbättrats något eller mycket i och med kontakten med socialförvaltningen (76 procent 2013).

Här kan du läsa resultatet av socialförvaltningens brukarenkät 2014.

Så här såg resultatet ut 2013.